287 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling creatieve vouchers

0

Met de Regeling creatieve vouchers (CVGR) wordt de samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de creatieve industrie in de provincie Groningen gestimuleerd en wordt een impuls gegeven aan de creatieve arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018

0

Het doel van de Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (SVSWDOD) is het stimuleren van het treffen van maatregelen door derden die bijdragen aan beter kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied.

Geopend  Subsidie

Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

0

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het ondersteunen van initiatieven van relevante ketenpartners (cliënten/familie, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale …

Geopend  Subsidie

Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3

0

Het doel van het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3 (IUPP3) is het stimuleren van een verbeterde en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de ggz (tussen patiënt en professional en professionals onderling) en beter …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 (IDB2018) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche

0

Het doel van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche (HSFR2) is het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân. De regeling stimuleert het slopen van verpauperde panden alsmede de herbestemming van panden naar een nieuwe …

Geopend  Subsidie

Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018

0

Het doel van de Beleidsregels UWV subsidieonderzoek IPS 2018 (UWVIPS18) is door onderzoek inzicht te krijgen in de (omvang van) activiteiten op het terrein van re-integratie en jobcoaching die een IPS-trajectbegeleider uitvoert en in het verloop van een IPS-traject.

Geopend  Subsidie

Programma Sportinnovator

0

Het doel van het programma Sportinnovator (SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO2021

0

Het doel van de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021 (IPGOL) is leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) beter in staat te stellen te voldoen aan de eisen van het MedMij afsprakenstelsel en het inbouwen van vier door de Stichting MedMij vastgestelde …

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

0

De Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl (IBDO2DR) heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Drentse mkb-ondernemers worden door het inhuren van een kennisleverancier gestimuleerd tot groei, innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit

0

Het doel van het Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van de verbetering van duurzaam ondernemen en voedselzekerheid door publiek private partnerschappen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Retailagenda provincie Groningen (RETAILGR) is het duurzaam versterken van de retailstructuur in de provincie Groningen. Onder retailstructuur wordt het geheel aan winkels, horeca en commerciële dienstverlening verstaan.

Geopend  Subsidie
+