NWO

In het NWO-KWF Partnerschapsprogramma (NWO-KBP) worden interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen verwacht waarin de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor vroegtijdige opsporing van kanker, en de sociale en maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen, centraal staan.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2022 t/m 22.09.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 4,7 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

In het NWO-KWF Partnerschapsprogramma (NWO-KBP) worden interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen verwacht waarin de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor vroegtijdige opsporing van kanker, en de sociale en maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen, centraal staan.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken. Dit consortium moet bestaan uit een combinatie van technologische bètawetenschappers samen met een medische en/of een zorgdiscipline en een partner uit een gamma- en/of een alfadiscipline, om naast technologische innovatie draagvlak en acceptatie in de maatschappij te vergroten.

KWF Kankerbestrijding wil samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de volgende stap zetten in onderzoek naar vroegdetectie en diagnose: nieuwe kennis zal leiden tot technologische innovaties die aansluiten bij persoonlijke, medische en maatschappelijke behoeften. Hiermee wordt onder meer deelname aan onderzoeken gestimuleerd en daarmee de kans op vroegtijdige opsporing vergroot.

Technologische innovaties zijn essentieel voor het verbeteren van de huidige opties voor kankerscreening. De bestaande technologieën of methoden zijn beproefd maar nog onvoldoende toereikend. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingen tussen wetenschappers uit verschillende disciplines en samenwerking met zorgverleners en bedrijven. De nu gepubliceerde oproep heeft als doel te komen tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

De technologische innovaties sluiten aan bij de behoeften van de gebruiker, de medische wereld en de maatschappij. Binnen deze oproep kunnen bijvoorbeeld methoden worden ontwikkeld waarbij er geen of weinig drempels bestaan om deel te nemen. Dit kan door onderzoek naar gebruiksvriendelijke methoden en bijvoorbeeld door het verder verfijnen van de groep die baat kan hebben bij de screening. Daarnaast is uitgebreider onderzoek nodig naar nieuwe screeningsmethodes met behulp van innovatieve vormen van diagnostiek en detectie van kanker, of zelfs het voorspellen van de ontwikkeling van kanker (risicoprofilering, waarmee een meer risicogebaseerde aanpak van screening mogelijk wordt).

Per voorstel kan minimaal € 500.000 en maximaal € 1,3 miljoen worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de totale projectomvang. De minimale cofinancieringseis bedraagt 10% van het totale projectbudget (in kind/in cash) waarvan minimaal € 10.000 in cash voor grote bedrijven en € 5000 cash voor het mkb. De maximale looptijd van het voorgestelde project is zes jaar.

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen. Allereerst moet een vooraanmelding worden ingediend. Geselecteerde projecten kunnen vervolgens een volledige aanvraag indienen. Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De deadlines zijn 10 mei 2022 (vooraanmeldingen) en 22 september 2022 (volledige aanvragen).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-29 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 93138

+