NWA Onderzoek op Routes door Consortia

Op basis van de oproep Onderzoek op Routes door Consortia (NWO-NWAORC) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 02.07.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 106,3 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Op basis van de oproep Onderzoek op Routes door Consortia (NWO-NWAORC) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De oproep is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De NWA heeft tot doel om wetenschap in te zetten voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. In het kader van de NWA wordt geïnvesteerd in maatschappelijk relevant onderzoek en kennisdeling. Bij de totstandkoming van de NWA heeft de nationale kennisgemeenschap, verenigd in de Kenniscoalitie, duizenden vragen van burgers gebundeld in clustervragen (urgente vraagstukken voor onderzoek en innovatie). Op basis van deze vraagstukken zijn 25 routes gevormd. Deze routes zijn zelforganiserende netwerken die belangrijke wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving agenderen en onderzoeken.

Aanvragen voor deze oproep kunnen worden ingediend door consortia waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) zijn vertegenwoordigd. Als hoofdaanvrager mogen optreden: hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, lectoren en andere onderzoekers met een vergelijkbare functie die in vaste dienst zijn of een tenure track overeenkomst hebben bij één van de volgende organisaties:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitair medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

  onderzoek (WHW);
 • TO2-instellingen;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum.


Het doel van de oproep is het stimuleren van onderzoek uitgevoerd door kennisketenbrede en interdisciplinaire consortia, waarin onderzoekers samenwerken met relevante maatschappelijke (publieke en/of private) partners en waar relevant ook burgers. De vraagstelling van het onderzoek wordt gebaseerd op de complexe vraagstukken benoemd in het portfolio van de 25 routes, bijbehorende 140 clustervragen en, waar aanwezig, de uitwerking daarvan in de kennisagenda van de route.

Aanvragen kunnen binnen drie bandbreedtes worden ingediend:

 • Bandbreedte ‘klein’: € 500.000 tot € 2 miljoen;
 • Bandbreedte ‘middel’: € 2 miljoen tot € 5 miljoen;
 • Bandbreedte ‘groot’: € 5 miljoen tot € 10 miljoen.


Voor elk project is cofinanciering verplicht. De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 10% en maximaal 49% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 96 maanden, ongeacht de bandbreedte waarin

wordt ingediend. De minimale looptijd is 48 maanden.

Aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. De aanvraagprocedure bestaat uit drie stappen: het aankondigen van initiatieven, een beknopte aanvraag en tot slot een volledige aanvraag.

De deadlines voor de oproep 2022 zijn:

 • aankondigen van initiatieven: 1 februari 2022
 • beknopte aanvragen: 9 juni 2022;
 • volledige aanvragen: 24 januari 2023.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-29 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

NWO – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 93138

+