448 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling creatieve vouchers

0

Met de Regeling creatieve vouchers (CVGR) wordt de samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de creatieve industrie in de provincie Groningen gestimuleerd en wordt een impuls gegeven aan de creatieve arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018

0

Het doel van de Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (SVSWDOD) is het stimuleren van het treffen van maatregelen door derden die bijdragen aan beter kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe 2019

1

Het doel van de Subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe 2019 (VTEDR19) is het stimuleren van projecten die Drenthe aantrekkelijker en beter zichtbaar maken voor toeristen en dagrecreanten. Deze projecten dragen bij aan de promotie van de provincie Drenthe en hebben een positief effect op de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling kwelderbeheer

0

Het doel van de Subsidieregeling kwelderbeheer (KWELGR) is het stimuleren van beweiding van de kwelders met vee volgens een mozaïek van beweidingsintensiteiten zoals beschreven in een collectief beweidingsplan met als doel het vergroten van de biodiversiteit op de kwelder.

Gesloten  Subsidie

Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag

0

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het ondersteunen van initiatieven van relevante ketenpartners (cliënten/familie, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale …

Geopend  Subsidie

Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3

0

Het doel van het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 3 (IUPP3) is het stimuleren van een verbeterde en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling in de ggz (tussen patiënt en professional en professionals onderling) en beter …

Geopend  Subsidie

Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ter aanvulling van het Horizon 2020-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

0

De algemene doelstelling van het Programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is het verrichten van onderzoeks- en opleidingsactiviteiten op het gebied van kernenergie.

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2018

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 2018 (OZJ18) is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten die bestaan uit het vormen of uitbreiden van journalistieke organisaties en of samenwerkingsverbanden met als doel het structureel verbeteren …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling kanker & werkzoekenden

0

Het doel van de Subsidieregeling kanker & werkzoekenden (SK&W) is het ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (ex-)kankerpatiënten zonder werk.

Gesloten  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 (IDB2018) is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche

0

Het doel van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche (HSFR2) is het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân. De regeling stimuleert het slopen van verpauperde panden alsmede de herbestemming van panden naar een nieuwe …

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023

0

Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 (SST) is scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te helpen om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in …

Geopend  Subsidie
+