Subsidieregeling gender2027

Het doel van de Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 (LHBTI+) is het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.02.2022 t/m 31.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 (LHBTI+) is het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid.

LHBTI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen, intersekse personen en personen en groepen die een andere, niet in voorstaande termen genoemde seksuele oriëntatie of genderidentiteit beleven of tot uiting willen brengen, waaronder zij die zich als non-binair, queer of aseksueel beschouwen en benoemen.

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op deze regeling. De regeling vervangt de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 (LHBTI).

Op basis van de regeling worden strategische partnerschappen aangegaan met maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking dient om de samenwerking tussen overheid en de organisaties in de emancipatie-infrastructuur te versterken. Aan de geselecteerde partnerschappen wordt instellingssubsidie verstrekt.

Daarnaast wordt op basis van de regeling een instellingssubsidie verstrekt aan twee maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het in stand houden van een archief ten behoeve van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid.

Om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit en om ruimte te houden voor vernieuwing, zijn ook projectsubsidies beschikbaar. Deze projectsubsidies zijn ook beschikbaar voor instellingen die niet als partner deelnemen in de strategische partnerschappen.

De hoogte van de instellingssubsidie wordt per aangegaan strategisch partnerschap bepaald. Ook de hoogte van de archief- en projectsubsidie wordt per geval bepaald.

De beoordeling van de aanvragen voor instellingsubsidie vindt plaats in twee fasen. In de eerste ronde moeten allianties een track record indienen. De deadline voor het indienen van het track record is 1 maart 2022. In de tweede selectieronde worden acht allianties geselecteerd om een strategisch partnerschap mee aan te gaan aan de hand van de beoordeling van het track record en de theory of change en het daarbij behorende activiteitenplan voor de jaren 2023 en 2024. De theory of change kan worden ingediend van 13 april 2022 tot en met 15 juli 2022.

Aanvragen voor archiefsubsidies kunnen tot en met 30 september 2022 worden ingediend. Tot slot kunnen aanvragen voor projectsubsidies doorlopend bij het ministerie van OCW worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier. De subsidie wordt verdeeld in de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP ´S-GRAVENHAGE

+