Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022

Het doel van de Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022 (BBLGR) is het ondersteunen van biologische boeren die door middel van experimenten proberen aan één of meerdere doelen van het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, water, biodiversiteit en korte ketens.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.02.2022 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de periode van 11 februari 2022 tot en met 30 april 2022: € 150.000
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022 (BBLGR) is het ondersteunen van biologische boeren die door middel van experimenten proberen aan één of meerdere doelen van het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, water, biodiversiteit en korte ketens.

Op de regeling zijn de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 en de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee agrarische ondernemers gevestigd in de provincie Groningen, waarvan minimaal één biologische agrarisch ondernemer is die SKAL gecertificeerd is.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling op het gebied van duurzame landbouw.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een project vernieuwend en verduurzamend te zijn ten opzichte van het reeds bestaande in de provincie Groningen, én aan minimaal twee van de volgende criteria bij te dragen:

 • duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen;
 • de beoogde innovatie heeft een bredere toepasbaarheid/uitrol; er is goede kans op snelle vertaling naar de praktijk;
 • er ontstaat een nieuwe (korte) ketensamenwerking of cross-over-samenwerking;
 • het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:
  • functionele agrobiodiversiteit;
  • landschappelijke diversiteit;
  • regionale diversiteit;
  • diversiteit van soorten.


De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 5000 bedragen.

De subsidie bedraagt maximaal € 15.000. Het uitgangspunt is dat de subsidie 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. Dit kan echter alleen indien subsidie wordt aangevraagd op basis van de de-minimisverordening. Indien subsidie wordt aangevraagd op grond van artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen van 11 februari 2022 tot en met 30 april 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-02-10 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+