323 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten

0

Het doel van de regeling Investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten (ITWVP) is het stimuleren van investeringen die waarde toevoegen aan visserijproducten.

Geopend  Subsidie

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Health Innovation Fund III

1

Het doel van het Health Innovation Fund III (HIFIII) is om innovatieve zorg start-ups te helpen bij de marktintroductie van hun onderneming.

Geopend  Participatie

Subsidieregeling Klimaat Actief!

0

Het doel van de Subsidieregeling Klimaat Actief! (KADOD) is om, in verbinding met de omgeving, bewoners en derden in het werkgebied te stimuleren tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

Geopend  Subsidie

Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

0

Het doel van de Regeling subsidie uitvoering Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MAKG) is het stimuleren van (private) initiatieven waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie van de doelen uit het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Geopend  Subsidie

Investeringsfonds Groningen

1

Het Investeringsfonds Groningen (IFG) is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de provincie Groningen.

Geopend  Participatie

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV) is het stimuleren van het aanbieden van gesubsidieerd tweede loopbaanadvies aan vijfenveertigplussers.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe

0

Doel van de Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe (IODR) is het leveren van een bijdrage aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe.

Geopend  Subsidie

Uitvoeringsregeling We the North

0

De Uitvoeringsregeling We the North (NORTHGR) heeft tot doel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van Noord-Nederland tot een cultureel samenhangende regio en om input te leveren voor de herijking van het landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode 2021-2024.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

0

Het doel van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) is het ondersteunen van projecten gericht op technologie- en innovatieontwikkeling in de pre-commerciële fase, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van met name de emissie …

Geopend  Subsidie

Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit

0

Met de Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit (GO ETFF) wil de overheid bijdragen aan het realiseren van de ambities inzake de energietransitie door de inzet van gebundelde expertise en het verstrekken van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde …

Geopend  Garantie

Uitvoeringsregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit

0

Het doel van de Uitvoeringsregeling herstructurering ruimtelijke kwaliteit (HRKDR) is de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door probleemsituaties aan te pakken waar sprake is van verpaupering of door het op gang brengen van gestagneerde vastgoed- en …

Geopend  Subsidie
+