Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit

Het doel van de regeling Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit (BREXITVIS) is het stimuleren van de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten met vissersvaartuigen waarmee in substantiële mate de visserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk is uitgeoefend.

Looptijd De dag na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de periode t/m 1 december 2020: € 8 miljoen
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten vanwege Brexit (BREXITVIS) is het stimuleren van de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten met vissersvaartuigen waarmee in substantiële mate de visserij in de wateren van het Verenigd Koninkrijk is uitgeoefend.

De regeling treedt overigens pas in werking met ingang van de dag na de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat deze regeling niet in werking treedt indien met ingang van deze dag een terugtrekkingsakkoord van kracht is geworden dat voorziet in toegangsrechten voor visserijactiviteiten tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk voor Unievissersvaartuigen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.11 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een vissersvaartuig met een lengte van ten minste twaalf meter, voor het gedurende ten minste drie en ten hoogste dertien maal een volledige ononderbroken week stopzetten van visserijactiviteiten met dat vissersvaartuig.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uit gegevens van het volgsysteem voor vaartuigen blijken dat het vissersvaartuig in de twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag gedurende ten minste 120 dagen in de wateren van het Verenigd Koninkrijk is geweest.

De hoogte van de subsidie bedraagt het aantal volledige ononderbroken weken dat de visserijactiviteiten met het vissersvaartuig daadwerkelijk zijn stopgezet, vermenigvuldigd met:

  • € 5000 indien het een vissersvaartuig met een vermogen van 300pk of minder betreft;
  • € 10.000 indien het een vissersvaartuig met een vermogen van meer dan 300pk betreft.


Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2020 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2019-10-28 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+