Topsector energieprojecten

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Zie Bijdrage voor budget per onderdeel
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 303 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

De regeling valt onder titel 4.2 van Hoofdstuk 4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling bestaat uit een aantal subparagrafen, te weten:

 • TSE Industrie;
 • Hernieuwbare energietransitie (HER+) (voorheen Hernieuwbare energie);
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS);
 • Geo-energie;
 • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI);
 • Waterstof;
 • TSE Gebouwde omgeving;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+);
 • Systeemintegratie;
 • Energie en industrie: joint industry projects;
 • Wind op zee: R&D-projecten;
 • Energie en industrie: Early adopterprojecten;
 • Topsector Energiestudies Industrie;
 • ERA-NET energieprojecten.


TSE Industrie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een TSE Industrieproject. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een TSE Industrieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijnen TSE Industrieprojecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.

Hernieuwbare energietransitie (HER+)

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een HER+-project. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een HER+-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen voor hernieuwbare energietransitie (HER+) projecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6 miljoen per project.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een MVI Energie-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming of een organisatie zonder winstoogmerk die ondernemingen als achterban heeft.

Een MVI Energie-project is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek (uitgevoerd door een onderzoeksorganisatie voor zover het niet-economische activiteiten betreft), industrieel onderzoek of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen MVI Energie.

De subsidie bedraagt 50% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000 per project.

Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één onderneming, voor het uitvoeren van een CCUS-project.

Een CCUS-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijn Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 250.000 per CCUS-project.

Geo-energie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Geo-energieproject. Een samenwerkingsverband bevat ten minste één onderneming.

Een Geo-energieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijn Geo-energie.

De subsidie bedraagt 25% tot 90% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 300.000 per project.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een MOOI-project. Een samenwerkingsverband bevat minimaal drie ondernemingen die niet met elkaar in een groep verbonden.

Een MOOI-project is een samenhangend geheel van activiteiten dat past binnen de in bijlage 4.2.6 opgenomen beschrijving, bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (met uitzondering van pilotactiviteiten) of overige projectactiviteiten. De in bijlage 4.2.6 nader omschreven missies zijn:

 • Missie A1 – Windenergie op zee: de doelstelling van dit onderdeel is om voor de aangewezen, en toekomstig aan te wijzen, gebieden in de Nederlandse Noordzee tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten zoveel mogelijk integrale windpark-oplossingen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan (combinaties van) kostenreductie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing;
 • Missie A2 – Hernieuwbare elektriciteit op land: de doelstelling van dit onderdeel is het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (>15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland;
 • Missie B – Gebouwde omgeving: de doelstelling van dit onderdeel is om nieuwe of substantieel verbeterde (1) (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen, (2) oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening, of (3) slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben;
 • Missie C – Industrie: de doelstelling van dit onderdeel is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen, die uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in een van de voor de klimaatdoelstelling, significante industriële sectoren in Nederland leiden.


De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 25.000 per deelnemer in het samenwerkingsverband tot een maximum van € 4 miljoen per MOOI-project. In afwijking hierop bedraagt de maximale subsidie € 7 miljoen per MOOI-project dat valt onder ‘Missie B – Gebouwde Omgeving’.

Waterstof

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één onderneming, voor het uitvoeren van een waterstofproject.

Een waterstofproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijn Waterstofprojecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 per waterstofproject.

TSE Gebouwde omgeving

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een TSE Gebouwdeomgevingproject. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een TSE Gebouwdeomgevingproject is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, (voor zover het niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties betreft), industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de TSE Gebouwde omgeving programmalijnen.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie kan worden verstrekt aan een ondernemer die zelfstandig een DEI+-project zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband. Ook ondernemers en deelnemers gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen in aanmerking. Een samenwerkingsverband dat een DEI+-project uitvoert, bevat minimaal één onderneming.

Een DEI+-project is:

 • een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
 • een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten; of
 • een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.


De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project.

Systeemintegratie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een systeemintegratieproject. Een samenwerkingsverband bevat minimaal één onderneming die voor zover het gaat om overige projectactiviteiten niet actief is in de sector visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten of de sector verwerking en afzet van landbouwproducten (in de gevallen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de algemene de-minimisverordening).

Een systeemintegratieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of overige projectactiviteiten, dat past binnen de programmalijnen Systeemintegratie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1,2 miljoen per project.

Energie en industrie: joint industry projects

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een joint industry project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een joint industry project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen Energie en industrie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2 miljoen per project.

Wind op zee: R&D-projecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een onderzoeksorganisatie in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een wind op zee R&D-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een wind op zee R&D-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen in de programmalijnen Wind op zee opgenomen innovatiethema’s.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 750.000 per project.

Energie en industrie: Early adopterprojecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een early adopter-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie ondernemingen. Verder zijn minimaal twee van de deelnemers potentiële eindgebruikers van de technologie. De penvoerder van het samenwerkingsverband is een mkb-deelnemer in het samenwerkingsverband.

Een early adopter-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, gericht op het in een realistische industriële omgeving valideren van een nieuwe energiebesparende technologie, passend binnen de programmalijnen Energie en industrie.

De subsidie bedraagt 25% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project.

Topsector Energiestudies Industrie

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een Topsector Energiestudie Industrie: een haalbaarheidsstudie, milieustudie of vergelijkbare studie die past binnen de in bijlage 4.2.16 (Programmalijnen Topsector Energiestudies Industrie) opgenomen programmalijnen.

Subsidie kan worden verstrekt aan een onderneming die zelfstandig een Topsector Energiestudie Industrie zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband dat ten minste één onderneming bevat.

De subsidie bedraagt 50% tot 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 per milieustudie of haalbaarheidsstudie. In afwijking hiervan bedraagt de subsidie maximaal € 2 miljoen per haalbaarheidsstudie binnen de programmalijn CCUS.

ERA-NET energieprojecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een in Nederland gevestigde deelnemer aan een ERA-NET energieproject, of een deelnemer in een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde deelnemers aan een ERA-NET energieproject.

Een ERA-NET energieproject betreft een internationaal project bestaande uit fundamenteel onderzoek voor zover het niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties betreft, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat is ingediend op grond van een ERA-NET energiecall.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot het maximale subsidiebedrag bedoeld in de ERA-NET energiecall.

Aanvragen

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden gerangschikt of behandeld op volgorde van binnenkomst.

In 2019/2020 gelden de volgende aanvraagperioden:

 • TSE Industrie: 1 april 2020 tot en met 2 juni 2020;
 • Hernieuwbare energietransitie (HER+): 1 april 2020 tot en met 31 augustus 2020 en 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021;
 • Geo-energie: 1 juli 2019 tot en met 8 oktober 2019;
 • Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): 1 april 2020 tot en met 18 mei 2020 (vooraanmeldingen) en 4 augustus 2020 tot en met 6 oktober 2020 (definitieve subsidieaanvragen);
 • Waterstof: 1 april 2019 tot en met 21 mei 2019;
 • TSE Gebouwde omgeving: 1 april 2020 tot en met 2 juni 2020;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+):
  • Energie-efficiëntie; Hernieuwbare energie; Lokale infrastructuur; Circulaire economie (projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer); CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage; Overige CO2-reducerende maatregelen: 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021;
  • Energie-innovatie: 21 februari 2019 tot en met 7 januari 2020;
  • CO2-reductie industrie: 21 februari 2019 tot en met 4 juni 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 (projecten die passen binnen het subthema Circulaire Economie);
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: 1 april 2019 tot en met 13 augustus 2019;
  • Flexibilisering van het elektriciteitssysteem: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 7 januari 2020 (meerjarige projecten);
  • Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 7 januari 2020 (meerjarige projecten).
 • Energie en industrie: joint industry projects: 1 april 2019 tot en met 28 mei 2019;
 • Systeemintegratie: 15 oktober 2020 tot en met 15 december 2020;
 • Wind op zee: R&D-projecten: 1 april 2019 tot en met 7 mei 2019;
 • Topsector Energiestudies Industrie: 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020;
 • ERA-NET energieprojecten: 20 december 2020 tot en met 18 maart 2021 (ERA-NET energiecall ACT).

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie

Laatst gewijzigd op 2020-09-24 — Wijzigingen + openstellingen Systeemintegratie en ERA-NET ACT

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+