Topsector energieprojecten

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Zie Bijdrage voor budget per onderdeel
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 302 open subsidies aangeboden
 • 82 adviseurs stand-by
 • Gratis account

Het doel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE, ook TSE genoemd) is het stimuleren van energie-innovaties.

De regeling valt onder titel 4.2 van Hoofdstuk 4 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

De regeling bestaat uit een aantal subparagrafen, te weten:

 • Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten;
 • Hernieuwbare energie;
 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie;
 • Carbon capture, utilisation and storage (CCUS);
 • Geo-energie;
 • LNG;
 • Waterstof;
 • Urban Energy;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+);
 • Systeemintegratie op de Noordzee;
 • Energie en industrie: joint industry projects;
 • Wind op zee: R&D-projecten;
 • Energie en industrie: Early adopterprojecten;
 • Topsector Energiestudies Industrie;
 • ERA-NET energieprojecten.


Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een BBEG Innovatieproject. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een BBEG Innovatieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijnen BBEG Innovatieprojecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.

Hernieuwbare energie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een hernieuwbare-energieproject. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een hernieuwbare-energieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen voor hernieuwbare-energieprojecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6 miljoen per project.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een MVI Energie-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming of een organisatie zonder winstoogmerk die ondernemingen als achterban heeft.

Een MVI Energie-project is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek (uitgevoerd door een onderzoeksorganisatie voor zover het niet-economische activiteiten betreft), industrieel onderzoek of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen MVI Energie.

De subsidie bedraagt 50% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000 per project.

Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één onderneming, voor het uitvoeren van een CCUS-project.

Een CCUS-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijn Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 250.000 per CCUS-project.

Geo-energie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Geo-energieproject. Een samenwerkingsverband bevat ten minste één onderneming.

Een Geo-energieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijn Geo-energie.

De subsidie bedraagt 25% tot 90% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 300.000 per project.

LNG

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een LNG-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een LNG-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een demonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen LNG.

De subsidie bedraagt 20% tot 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 per project.

Waterstof

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één onderneming, voor het uitvoeren van een waterstofproject.

Een waterstofproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Programmalijn Waterstofprojecten.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 per waterstofproject.

Urban Energy

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een Urban Energy-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een Urban Energy-project is een project bestaande uit fundamenteel onderzoek, (voor zover het niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties betreft), industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de Urban Energy programmalijnen.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1 miljoen per project.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidie kan worden verstrekt aan een ondernemer die zelfstandig een DEI+-project zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband. Ook ondernemers en deelnemers gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen in aanmerking. Een samenwerkingsverband dat een DEI+-project uitvoert, bevat minimaal één onderneming.

Een DEI+-project is:

 • een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
 • een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten; of
 • een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.


De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project.

Systeemintegratie op de Noordzee

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een systeemintegratieproject. Een samenwerkingsverband dat een systeemintegratieproject uitvoert, bevat ten minste één onderneming.

Een systeemintegratieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen Systeemintegratie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per project.

Energie en industrie: joint industry projects

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een joint industry project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een joint industry project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen de programmalijnen Energie en industrie.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2 miljoen per project.

Wind op zee: R&D-projecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een onderzoeksorganisatie in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een wind op zee R&D-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één onderneming.

Een wind op zee R&D-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, dat past binnen in de programmalijnen Wind op zee opgenomen innovatiethema’s.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en maximaal € 750.000 per project.

Energie en industrie: Early adopterprojecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een early adopter-project. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie ondernemingen. Verder zijn minimaal twee van de deelnemers potentiële eindgebruikers van de technologie. De penvoerder van het samenwerkingsverband is een mkb-deelnemer in het samenwerkingsverband.

Een early adopter-project is een project bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie van deze vormen, gericht op het in een realistische industriële omgeving valideren van een nieuwe energiebesparende technologie, passend binnen de programmalijnen Energie en industrie.

De subsidie bedraagt 25% tot 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project.

Topsector Energiestudies Industrie

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van een Topsector Energiestudie Industrie: een haalbaarheidsstudie of milieustudie die past binnen de in bijlage 4.2.16 (Programmalijnen Topsector Energiestudies Industrie) opgenomen programmalijnen.

Subsidie kan worden verstrekt aan een onderneming die zelfstandig een Topsector Energiestudie Industrie zal uitvoeren of aan een deelnemer in een samenwerkingsverband dat ten minste één onderneming bevat.

De subsidie bedraagt 50% tot 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000 per milieustudie of haalbaarheidsstudie. In afwijking hiervan bedraagt de subsidie maximaal € 2 miljoen per haalbaarheidsstudie binnen de programmalijn CCUS.

ERA-NET energieprojecten

Subsidie kan worden verstrekt aan een in Nederland gevestigde deelnemer aan een ERA-NET energieproject, of een deelnemer in een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde deelnemers aan een ERA-NET energieproject.

Een ERA-NET energieproject betreft een internationaal project bestaande uit fundamenteel onderzoek voor zover het niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties betreft, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een energiedemonstratieproject of een combinatie van deze vormen, dat is ingediend op grond van een ERA-NET energiecall.

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot het maximale subsidiebedrag bedoeld in de ERA-NET energiecall.

Aanvragen

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden gerangschikt of behandeld op volgorde van binnenkomst.

In 2019/2020 gelden de volgende aanvraagperioden:

 • BBEG Innovatieprojecten: 1 april 2019 tot en met 17 september 2019;
 • Hernieuwbare-energieprojecten: 3 april 2018 tot en met 31 maart 2019 en 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020;
 • Geo-energie: 1 juli 2019 tot en met 8 oktober 2019;
 • Waterstof: 1 april 2019 tot en met 21 mei 2019;
 • Urban Energy: 1 april 2019 tot en met 10 september 2019;
 • Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+):
  • Energie-innovatie: 21 februari 2019 tot en met 7 januari 2020;
  • CO2-reductie industrie: 21 februari 2019 tot en met 4 juni 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020 (projecten die passen binnen het subthema Circulaire Economie);
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: 1 april 2019 tot en met 13 augustus 2019;
  • Flexibilisering van het elektriciteitssysteem: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 7 januari 2020 (meerjarige projecten);
  • Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019 en 1 augustus 2019 tot en met 7 januari 2020 (meerjarige projecten).
 • Energie en industrie: joint industry projects: 1 april 2019 tot en met 28 mei 2019;
 • Wind op zee: R&D-projecten: 1 april 2019 tot en met 7 mei 2019;
 • Topsector Energiestudies Industrie: 21 februari 2019 tot en met 24 september 2019;
 • ERA-NET energieprojecten: 1 oktober 2018 tot en met 25 februari 2019 (ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET) en 1 oktober 2018 tot en met 5 maart 2019 (ERA-NET energiecall ACT).

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie

Laatst gewijzigd op 2019-11-14 — Verhoging plafonds Waterstof & Energie en industrie: joint industry projects

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+