Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV) is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, gebouwen en terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of gebouwen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2007 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 20.757.000. Voor 2021: € 16.618.000.
Behandeld door Bureau Sanering Verkeerslawaai
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV) is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen.

De regeling is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) gemeenten. Er kan op aanvraag ook subsidie worden verleend aan Rijkswaterstaat, een spoorwegexploitant of provincie.

In eerste instantie vraagt de betrokken overheidsinstelling een subsidie voor de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht van een sanering aan. Hoe ernstiger de geluidhinder en des te efficiënter deze is aan te pakken, hoe hoger de prioriteit van de aanvraag voor voorbereidingssubsidie.

Met de voorbereidingssubsidie wordt het saneringsprogramma opgesteld. Met een saneringsprogramma geeft de gemeente aan welke maatregelen zij wil treffen om de geluidbelasting te verminderen. Dit programma geldt gelijktijdig als een aanvraag voor een subsidie voor het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen (uitvoeringssubsidie).

Er is subsidie beschikbaar voor de volgende maatregelen:

  • verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai;
  • geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een weg of een spoorweg;
  • afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai;
  • afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai;
  • geluidwerende maatregelen aan saneringsobjecten tegen wegverkeerslawaai of spoorweglawaai;
  • maatregelen die strekken tot onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.


De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.

Aanvragen voor voorbereidingssubsidie konden tot en met 31 januari 2020 worden ingediend bij het Bureau sanering verkeerslawaai (BSV). Aanvragen voor uitvoeringssubsidie kunnen doorlopend worden ingediend bij het BSV.

Verder is er een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten. Deze facultatieve procedure houdt in dat gemeenten een subsidie kunnen aanvragen voor een gevelisolatieproject op basis van een normbedrag. Met dit normbedrag kunnen gemeenten vervolgens de saneringsobjecten in het project van gevelisolatie voorzien. De verantwoording van alle stukken, zoals de opdrachtverlening aan de aannemer en het eventuele meerwerk gebeurt nu in één keer achteraf.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-20 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Bureau Sanering Verkeerslawaai.

Bureau Sanering Verkeerslawaai

De Bleek 10
3447 GV WOERDEN
NEDERLAND

+