Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (TSVB) is het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestaties van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 30.01.2021 t/m 31.12.2025
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Voor 2021 t/m 2025: € 76,7 miljoen (zie Bijdrage voor de verschillende deelplafonds)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 (TSVB) is het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestaties van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor.

Op de regeling is het Kaderbesluit subsidies I en M van toepassing.

De regeling is van toepassing op bedrijfsmatig vervoer met schepen die vallen binnen het toepassingsbereik van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) of de Richtlijn (EU) 2016/1629, alsmede op activiteiten met drijvende werktuigen die vallen binnen het toepassingsbereik van die richtlijn, met uitzondering van drijvende werktuigen die vallen onder bijlage 3.12 bij de Binnenvaartregeling.

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon uit een lidstaat van de Europese Unie of uit Zwitserland aan wie het binnenschipcertificaat voor het desbetreffende vaartuig is verstrekt.

De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking:

  • a. aanschaf en installatie van een motor van het type IWP, IWA of NRE, als bedoeld in NRMM-verordening, of van een motor die op basis van die verordening als gelijkwaardig is erkend;
  • b. aanschaf en installatie van een SCR-katalysator ten behoeve van de reeds ingebouwde motor, voor zover dit leidt tot een vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden met ten minste 60% van de norm die wordt gesteld aan een motor met vergelijkbaar vermogen met een typegoedkeuring CCR2;
  • c. aanschaf en installatie van een elektrische aandrijfmotor, als bedoeld in artikel 11.00, vijfde lid, van bijlage 1.1a bij de Binnenvaartregeling; de aanschaf en installatie van een elektrische aandrijfmotor komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de elektriciteit wordt opgewekt door een batterij of een brandstofcel of indien de verbrandingsmotor eenvoudig door een batterij of brandstofcel kan worden vervangen;
  • d. het laten opstellen van een rapport door een erkend meetbedrijf of een gecertificeerd meetbedrijf waarin de meetresultaten van emissies van de motor na uitvoering van de onder b uitgevoerde maatregelen in de praktijk zijn weergegeven, voorafgaand aan de aanvraag tot subsidievaststelling. De metingen worden uitgevoerd conform de norm ISO 8178, testcyclus E3 of D2.


In aanmerking voor subsidie komen voorts extra maatregelen die leiden tot reductie van geluidsemissie binnen en buiten het vaartuig, voor zover deze maatregelen rechtstreeks samenhangen met de hierboven bedoelde maatregelen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de totale investeringskosten tot een maximum van € 200.000 per vaartuig. Het steunpercentage kan echter met 10 procentpunten worden verhoogd voor subsidie aan middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor subsidie aan kleine ondernemingen.

Aanvragen kunnen met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen voor maatregelen a en c en voor extra maatregelen die leiden tot reductie van geluidsemissie kunnen tot en met 31 oktober 2023 worden ingediend. Aanvragen voor maatregelen b en d kunnen tot en met 31 oktober 2025 worden ingediend.

Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-10-05 — Aanpassing subsidieplafond 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+