Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Door middel van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) geeft het ministerie voor Buitenlandse Zaken aan welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2006 t/m 30.06.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per beleidsregel bepaald
Behandeld door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
Verstrekt door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Door middel van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) geeft het ministerie voor Buitenlandse Zaken aan welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen.

De subsidieregeling betreft een uitwerking van het Subsidiebesluit ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit subsidiebesluit, een globaal kader voor de verstrekking van subsidies door de minister van Buitenlandse Zaken, bevat onder meer de bepalingen met betrekking tot de eisen aan subsidieontvangers, de beoordelingsprocedures alsmede de verplichtingen voor subsidieontvangers.

Subsidie wordt, uitzonderingen daargelaten, slechts verleend aan rechtspersonen waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de subsidieverlening en die:

 • in staat zijn tot een adequaat financieel beheer; en
 • door ervaringsdeskundigheid met betrekking tot activiteiten als waarvoor subsidie wordt gevraagd, een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten kunnen waarborgen.


De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten binnen de volgende afdelingen vallen:

 • afdeling 2: mensenrechten, goed bestuur, internationale rechtsorde, internationale samenwerking;
 • afdeling 3: noodhulp en personele veiligheid;
 • afdeling 4: mensenrechten, SDG’s; strategische partnerschappen (SMINBUZASP);
 • afdeling 5: thematische financiering;
 • afdeling 6: onderwijs, onderzoek (SMINBUZAOO);
 • afdeling 7: overheid en bedrijfsleven; rentelasten en garanties;
 • afdeling 8: cultuur en sport; regionale prioriteiten;
 • afdeling 9: meningsvorming, voorlichting, draagvlakbevordering ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse betrekkingen;
 • afdeling 10: publiek-private samenwerking; bijzondere gevallen.


Bovenstaande afdelingen zijn onderverdeeld in paragrafen waarin precies staat beschreven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en aan welke voorwaarden deze activiteiten moeten voldoen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten subsidie:

 • activiteitensubsidie: subsidie ten behoeve van activiteiten, gericht op vooraf omschreven doelstellingen en resultaten;
 • instellingssubsidie: subsidie ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van een instelling;
 • subsidie lager dan € 25.000.


De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-01 — Ophoging subsidieplafond en wijziging beleidsregels veiligheid van journalisten 2021-2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+