Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie

Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie (VFF) is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 30.06.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 10 miljoen (regionale financier), € 6 miljoen (mkb-ondernemer en innovatieve starter), € 360.000 (haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter), € 2,5 miljoen (academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter).
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Doel van de Vroegefasefinanciering en haalbaarheidsstudie (VFF) is het ondersteunen van innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. De regeling moet voorkomen dat waardevolle ideeën voor nieuwe producten of diensten in de ontwikkelingsfase stranden en de markt nooit bereiken.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.14 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

In aanmerking komen financiers, mkb-ondernemers (met uitzondering van mkb-ondernemers die werkzaam zijn in de visserij- en aquacultuursector), innovatieve starters, academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters.

De ondersteuning heeft de vorm van een geldlening.

Regionale financier

Financiers komen in aanmerking voor een subsidie in de vorm van een geldlening voor het verstrekken van geldleningen aan mkb-ondernemers, uitgezonderd mkb-ondernemers die werkzaam zijn in de visserij- en aquacultuursector, of innovatieve starters ten behoeve van de financiering van vernieuwingsfase- of vroegefasetrajecten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van het financieringsbudget, doch minimaal € 1 miljoen en ten hoogste € 5 miljoen per subsidieontvanger.

Mkb-ondernemingen

Mkb-ondernemingen ontvangen de subsidie met een terugbetalingsverplichting voor een vernieuwingsfasetraject. Dit is een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vernieuwingsfaseplan. Dit is een document waarin wordt uiteengezet op welke wijze en op welke termijn de mkb-ondernemer door experimentele ontwikkeling komt tot de ontwikkeling of de verdere ontwikkeling van een product, proces of dienst op basis waarvan de toekomstige investeerder definitief kan besluiten tot financiering van het vervolgtraject.

De subsidie bestaat uit een geldlening voor een bedrag gelijk aan:

  • 35% van de door de mkb-ondernemer die een middelgrote onderneming in stand houdt voorziene kosten van het vernieuwingsfasetraject, tot een maximumbedrag van € 122.500;
  • 45% van de door de mkb-ondernemer die een kleine onderneming in stand houdt voorziene kosten van het vernieuwingsfasetraject, tot een maximumbedrag van € 157.500.


De kosten gemaakt door de mkb-ondernemer als natuurlijk persoon worden berekend door het aantal uren dat hij ten behoeve van het vernieuwingstraject heeft gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35 per uur.

Innovatieve starters

Voor innovatieve starters wordt de subsidie met een terugbetalingsverplichting verstrekt voor een vroegefasetraject. Dit is een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan. Een vroegefaseplan is een document waarin de aanvrager van de subsidie uiteenzet op welke wijze en op welke termijn een uitvinding, een resultaat van een onderzoek, een idee of een concept zo kan worden ontwikkeld, waardoor de toekomstige de toekomstige investeerder in staat is te besluiten tot de voorgenomen financiering.

De subsidie bestaat uit een geldlening voor een bedrag gelijk aan het totaal van de door de innovatieve starter voorziene kosten voor het vroegefasetraject tot een maximumbedrag van € 350.000. De kosten gemaakt door de innovatieve starter als natuurlijk persoon worden berekend door het aantal uren dat hij ten behoeve van het vroegefasetraject heeft gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35 per uur.

Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

Een TO2-innovatieve starter komt in aanmerking voor subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter. Onder een haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter wordt verstaan: een samenstel van activiteiten dat leidt tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de commerciële en technische mogelijkheden van de door een TO2-starter voorgenomen activiteiten en de kansen voor de haalbaarheid van een vroegefasetraject.

De subsidie bedraagt 100% van de kosten van de haalbaarheidsstudie tot een maximumbedrag van € 40.000.

Academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters en TO2-innovatieve starters

Voor academische, hbo en TO2-innovatieve starters wordt de geldlening verstrekt voor een vroegefasetraject. Dit is een samenhangend geheel van activiteiten beschreven in het vroegefaseplan. Een vroegefaseplan is een document dat bestaat uit een uiteenzetting van een academische, hbo of TO2-innovatieve starterwaarmee de vragen van toekomstige financiers omtrent de ontwikkeling worden beantwoord zodat de toekomstige financiers over financiering kunnen besluiten.

De subsidie bestaat uit een geldlening voor een bedrag gelijk aan het totaal van de door de academische, hbo of TO2-innovatieve starter voorziene kosten voor het vroegefasetraject tot een maximumbedrag van € 250.000. De kosten gemaakt door de innovatieve starter als natuurlijk persoon worden berekend door het aantal uren dat hij ten behoeve van het vroegefasetraject heeft gemaakt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van € 35 per uur.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie voor mkb-ondernemers en innovatieve starters wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De aanvragen van academische, hbo en TO2-innovatieve starters en de aanvragen in het kader van de haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter worden gerangschikt.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+