Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe (SASAD) is het stimuleren van projecten in het kader van de Sociale Agenda, waarbij iedereen kan meedoen en welke zorgen voor een levendig en sociaal Drenthe.

Looptijd 01.07.2021 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Na intakegesprek
Budget Voor 2021: € 2.608.359 (thema leefbaarheid en bereikbaarheid: € 904.305, thema wonen: € 250.000, thema armoede en laaggeletterdheid: € 635.500, thema gezondheid en vitaliteit: € 194.919, thema iedereen doet mee (inclusie): € 547.440, thema onderwijskwaliteit en gelijke kansen: € 76.195)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling alliantieprojecten Sociale Agenda provincie Drenthe (SASAD) is het stimuleren van projecten in het kader van de Sociale Agenda, waarbij iedereen kan meedoen en welke zorgen voor een levendig en sociaal Drenthe.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die een alliantieproject in Drenthe uitvoeren.

Subsidie kan worden verleend voor alliantieprojecten die vallen onder één of meer van de zes thema’s van de Sociale Agenda. Deze thema’s zijn:

  • leefbaarheid en bereikbaarheid;
  • wonen;
  • armoede en laaggeletterdheid;
  • gezondheid en vitaliteit;
  • iedereen doet mee (inclusie);
  • onderwijskwaliteit en gelijke kansen.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tenzij het subsidieplafond dreigt te worden overschreden. In dat geval wordt de subsidie naar rato verdeeld over alle aanvragen die in dezelfde aanvraagperiode zijn ingediend en waarover door de adviescommissie positief is geadviseerd. De verdeling geschiedt in dat geval door bij alle aanvragen hetzelfde percentage van de totale subsidiabele projectkosten aan subsidie te verlenen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Voorafgaand aan de aanvraagperiode moet de aanvrager een projectidee indienen en moet er een intakegesprek plaatsvinden met de ambtelijke afdeling van de provincie Drenthe. Een aanvraag voor subsidie wordt vervolgens schriftelijk en ondertekend ingediend door middel van een gepersonaliseerd projectfiche dat aan de aanvrager is toegezonden ná het intakegesprek. Ten behoeve van de adviescommissie moet de aanvrager bovendien een vlog indienen waaruit volgt welk probleem zich voordoet en waarom het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd daar een oplossing voor biedt.

Laatst gewijzigd op 2021-06-24 — Openstellingsbesluit 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+