Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018

Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 (FBK2018) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 13.06.2018 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 3,8 miljoen (februari 2022 - april 2022), € 3,6 miljoen (juni 2022 - oktober 2022). Voor 2021: € 3,5 miljoen (januari 2021 - december 2021), € 2 miljoen (augustus 2021 - december 2021).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018-2022 (FBK2018) is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van mensenrechten en private sectorontwikkeling die strekken tot het tegengaan van kinderarbeid (volgens de ILO-norm) voor 2025.

De regeling valt onder de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden bestaande uit in ieder geval de volgende partners: één Nederlandse onderneming, één ngo en één lokale onderneming (tenzij dit op het moment van de aanvraag nog niet mogelijk is).

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de combinatie van een project A en B of alleen voor een project B. Hierbij wordt verstaan onder:

  • Project A – lokaal impact onderzoek: een verdiepend onderzoek op locatie en in de onderneming(en) als logisch vervolg van een uitgevoerde risicoanalyse. Het onderzoek is inclusief stakeholderanalyse, lokaal veldonderzoek en analyse grondoorzaken kinderarbeid. Het project wordt afgesloten met een plan van aanpak voor een project B inclusief een monitoring- en effectmetingplan met een verandertheorie (‘theory of change’);
  • Project B – activiteiten op locatie in samenhang met ‘due diligence’ maatregelen in de eigen onderneming(en): dit project moet leiden tot structurele inbedding van de aanpak tegen kinderarbeid lokaal en van due diligence in de onderneming(en).


Mocht een aanvraag voor een project A en project B worden gehonoreerd, worden de begrote kosten voor de activiteiten voor project B pas subsidiabel nadat het plan van aanpak ter afsluiting van project A is goedgekeurd door RVO.

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal 70% van de subsidiabele kosten en maximaal € 475.000.

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor subsidie kan er een vrijblijvend gesprek tussen RVO en een potentiële subsidieaanvrager plaatsvinden. Als een penvoerder over wil gaan tot concrete planvorming en overweegt namens een samenwerkingsverband een aanvraag voor subsidie in te gaan dienen, dan zal er een verplicht adviestraject plaatsvinden aan de hand van een daartoe ingediende quick scan. De potentiële subsidieaanvrager ontvangt advies van een RVO adviseur. Dit adviestraject eindigt met een (niet bindend) advies van een RVO adviseur aan de potentiële subsidieaanvrager.

Aanvragen kunnen van 1 februari 2022 tot en met 7 april 2022 en van 2 juni 2022 tot en met 13 oktober 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Zesde en zevende openstelling gepubliceerd

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+