Mobiliteitsfonds

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Mobiliteitsfonds (MF) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen.

Het fonds is de opvolger van het Infrastructuurfonds (ISF) en wordt beheerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de begroting voor het Mobiliteitsfonds hoort het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het MIRT is een overzicht van alle ruimtelijke programma’s en projecten waaraan de verschillende ministeries samen met decentrale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werken. Het MIRT kan worden beschouwd als het huidige investeringsprogramma van het Rijk voor het ruimtelijk fysieke domein, waarbij het Rijk direct financieel betrokken is.

Net als bij het ISF, komen de uitgaven van het fonds ten goede aan spoorwegen, tram- en metronetten, busbanen, wegen, fietsvoorzieningen, waterkeringen en vaarwegen inclusief de daarbij behorende verkeersveiligheid en milieumaatregelen. Echter, vanuit het Mobiliteitsfonds kunnen ook andere maatregelen, voorzieningen, onderzoek, proefprojecten en experimenten gericht op het doelmatig gebruik van infrastructuur worden bekostigd.

Vanuit het fonds wordt bekostiging verstrekt voor infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd, maar kunnen ook subsidies worden verstrekt aan provincies, gemeenten, waterschappen, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen voor aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door hen wordt beheerd.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen moeten vooraf worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-02-26 — Nieuw

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Nederland

+