Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding, binnen de topsectoren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.08.2014 t/m 28.02.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 10.006.944 nationaal budget (zie Bijdrage voor verdeling). Zie de regionale MIT-regelingen voor de regionale MIT-budgetten. Voor 2021: € 66.050.000 waarvan € 7.655.625 nationaal budget (zie Bijdrage voor verdeling). Zie de regionale MIT-regelingen voor de regionale MIT-budgetten.
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Doel van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten, uitgezonderd opleiding, binnen de topsectoren.

De regeling valt onder Hoofdstuk 3, Titel 3.3 (TKI mkb-versterking) en Titel 3.4 (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Met ingang van 2015 zijn de subsidiebudgetten van Rijk en de provincies gebundeld onder de titel gezamenlijk MKB innovatie-subsidiepakket Regio en Topsectoren. De subsidieverordeningen van de provincies zijn zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de nationale subsidieregels voor MIT.

Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI’s zijn opgericht in het kader van het Topsectorenbeleid (TOPSECTOR) en voeren de innovatiecontracten uit.

Op basis van de regeling worden de volgende subsidies verstrekt:

 • Subsidie voor netwerkactiviteiten;
 • Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars;
 • MIT-haalbaarheidsprojecten;
 • MIT-kennisvouchers;
 • MIT-innovatie-adviesprojecten;
 • Hooggekwalificeerd personeel;
 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten;
 • MIT-innovatieprestatiecontracten (zie IPC).


Subsidie voor netwerkactiviteiten

Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten ten behoeve van mkb-ondernemers. Onder netwerkactiviteiten worden verstaan: het (laten) organiseren van bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten en masterclasses met als doel ondernemers meer en/of beter te laten innoveren en/of meer ondernemers aan te zetten tot innoveren door hen samen te brengen (matchmaking-activiteiten), hen te laten delen in ontwikkelde kennis (kennisvalorisatie) en/of hen aan te zetten tot het ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten.

Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan € 25.000 wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. Per € 1000 subsidie neemt minstens één mkb-ondernemer deel aan de netwerkactiviteiten.

Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars

Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan mkb-ondernemers. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden om mkb-ondernemers in contact te brengen met andere bedrijven, kennisinstellingen en/of samenwerkingsverbanden en om mkb-ondernemers te ondersteunen bij vraagarticulatie, het innovatieproces en het ontwikkelen van een business case.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000 per mkb-onderneming waaraan de innovatieadviesdiensten zijn geleverd over een periode van maximaal één jaar.

MIT-haalbaarheidsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 20.000 per haalbaarheidsproject. Indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project.

MIT-kennisvouchers

Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling.

Een MIT-kennisoverdrachtsproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer. Hierbij wordt uitgegaan van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

De MIT-kennisvoucher heeft een waarde van maximaal € 3750 en wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht.

MIT-innovatie-adviesprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer MIT-innovatie-adviesproject laat uitvoeren. Een MIT-innovatie-adviesproject is een door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten, dan wel het verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000 per project.

Hooggekwalificeerd personeel

Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.

Aan een mkb-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend tot een maximum van € 50.000. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per subsidieontvanger per jaar. De mkb-ondernemer kan maximaal drie jaar gebruik maken van de regeling.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000.

Aanvraagprocedure

Om de MKB Innovatiestimulering Topsectoren te versterken zijn de subsidiebudgetten van Rijk en provincies gebundeld. De landelijke subsidieregeling voor MIT-projecten is een vangnet: als een subsidieaanvraag die bij de provincie wordt ingediend, door de provincie zou moeten worden afgewezen omdat het project valt onder een MIT-programma dat in die provincie geen prioriteit heeft, of omdat het een bovenregionaal MIT-R&D-samenwerkingsproject betreft, wordt de aanvraag naar RVO doorgestuurd.

Aanvragen in het kader van het nationale vangnet kunnen in 2022 worden ingediend van:

 • 15 maart tot en met 10 mei 2022: MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het subthema Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI);
 • 12 april tot en met 13 september 2022: TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars;
 • 12 april tot en met 1 november 2022: MIT-kennisvouchers;
 • 1 juni tot en met 13 september 2022: MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.


Voor MIT-haalbaarheidsprojecten is in 2022 geen landelijk budget beschikbaar en kan men dus alleen een beroep doen op de provinciale MIT-regelingen. Dit kan van 12 april tot en met 13 september 2022.

Aanvragen in het kader van MIT-R&D-samenwerkingsprojecten worden gerangschikt. Alle overige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-14 — Officiële publicatie van de al aangekondigde extra openstelling voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het subthema Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI). Ook de door RVO onder voorbehoud van officiële publicatie aangekondigde overige nationale openstellingen en deelbudgetten zijn alvast aan de regeling toegevoegd.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+