Fonds Verantwoord Ondernemen 2019

Het doel van het Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022 (FVO) is het stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) door Nederlandse ondernemingen. Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale waardeketen(s) aanpakken.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 09.03.2019 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 4,8 miljoen (eerste pijler) en € 450.000 (tweede pijler). Voor 2021: € 4,86 miljoen (eerste pijler) en € 2 miljoen (tweede pijler).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022 (FVO) is het stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) door Nederlandse ondernemingen. Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale waardeketen(s) aanpakken.

Het fonds valt onder de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

Het fonds bestaat uit twee pijlers:

  • Pijler 1: multistakeholderprojecten: projecten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties waarin activiteiten worden ontplooid gericht op het aanpakken van IMVO-risico’s en daadwerkelijke misstanden in de internationale waardeketens van de ondernemingen;
  • Pijler 2: ondersteuning voor maatschappelijke organisaties bij het ontsluiten van hun kennis en ervaring in de implementatiefase van de IMVO-convenanten.


Eerste pijler: multistakeholderprojecten

Subsidie in het kader van de eerste pijler kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op verduurzaming van de waardeketen(s) in één of meer productielanden. Deze verduurzaming richt zich op één of meer thema’s van de OESO-richtlijnen. Indien in een convenant het thema dierenwelzijn is opgenomen, dan kan dat thema ook onderdeel uitmaken van het project onder de eerste pijler. Verder moeten de activiteiten gericht zijn op of verbonden zijn met de activiteiten van de in het samenwerkingsverband participerende ondernemingen.

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meerdere maatschappelijke organisatie(s) en twee of meer ondernemingen, die gezamenlijk voldoende invloed hebben in hun internationale waardeketen(s) om in staat te zijn problemen aan te pakken die ze individueel niet kunnen oplossen. Indien er sprake is van één onderneming die zich aantoonbaar in een niche bevindt, hoeven geen andere ondernemingen partner te zijn in het samenwerkingsverband.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de combinatie van een project A en B of alleen voor een project B:

  • Project A – lokaal of regionaal impact onderzoek: een verdiepend onderzoek op locatie en in de onderneming(en) als logisch vervolg van een reeds door hen uitgevoerde risicoanalyse. Het onderzoek is gender-specifiek. Het onderzoek is inclusief stakeholderanalyse, en analyse van de grondoorzaken van IMVO-risico’s. Een project A wordt afgesloten met een plan van aanpak voor een project B inclusief een monitoring- en effectmetingplan in lijn met de verandertheorie;
  • Project B – activiteiten in samenhang met ‘due diligence’ maatregelen in de eigen onderneming(en): deze activiteiten moeten leiden tot structurele inbedding van de aanpak tegen misstanden in de internationale waardeketen(s) lokaal en van due diligence in de onderneming(en).

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal 70% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 475.000.

Tweede pijler: maatschappelijke organisaties in convenanten

De tweede pijler biedt ondersteuning voor maatschappelijke organisaties om hun kennis te ontsluiten en zo een belangrijke rol bij de implementatie van de IMVO-convenanten te kunnen spelen.

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties die partij zijn bij en deelnemen aan de implementatie van een reeds ondertekend IMVO-convenant. De penvoerder is een Nederlandse maatschappelijke organisatie.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • basisactiviteiten: activiteiten gericht op het behalen van de doelstellingen van het IMVO-convenant. Het kan gaan om eenmalige overkoepelende activiteiten per convenant (zoals inzet in een stuurgroep, communicatie, rapportage) en/of om thematische activiteiten (zoals uren in werkgroepen en andere project gerelateerde activiteiten); of
  • extra activiteiten die voortvloeien uit de convenanten: activiteiten die voortvloeien uit het IMVO-convenant, die direct gelinkt zijn aan een concrete afspraak (conform een artikel) in het convenant, die zijn beschreven in een projectplan, die meetbare resultaten opleveren en die zijn goedgekeurd door alle geledingen binnen het convenant.


Het totale subsidiebedrag per activiteitensoort, uitgaande van de maximale looptijd van drie jaar en omvang, is maximaal € 450.000 voor de basisactiviteiten en maximaal € 450.000 voor de extra activiteiten.

Aanvragen

Aanvragen kunnen van 4 februari tot en met 30 september 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met behulp van een aanvraagformulier. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-25 — Vierde openstelling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+