Subsidieregeling ESF 2014-2020

De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht op de ondersteuning van projecten op het gebied van actieve inclusie en actief en gezond ouder worden.

Looptijd 09.04.2014 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Tijdens aanvraagtijdvak
Budget Voor 2021 t/m 2022: € 220.415.014 (van REACT-EU). Voor 2014 t/m 2020 € 507 miljoen.
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht op de ondersteuning van projecten op het gebied van actieve inclusie en actief en gezond ouder worden. De regeling is de nationale uitwerking van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-20).

De regeling is het vervolg op de in de periode 2007-2013 uitgevoerde Subsidieregeling ESF 2007-2013. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing.

Op basis van de regeling is subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van:

 • Investeringsprioriteit A1: actieve inclusie, mede met het oog op bevordering van gelijke kansen en actieve participatie, en het verbeteren van de inzetbaarheid;
 • Investeringsprioriteit A2: bevordering van sociale innovatie en transnationale samenwerking;
 • Investeringsprioriteit B: actief en gezond ouder worden (onderverdeeld in de hoofdstukken ‘duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ en ‘duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’);
 • Investeringsprioriteit C: toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;
 • Investeringsprioriteit D: bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie.


Investeringsprioriteit A1

Aanvragen voor projecten met betrekking tot investeringsprioriteit A1 kunnen worden ingediend door centrumgemeenten, het UWV en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De subsidie bedraagt voor alle projecten maximaal 50% van de subsidiabele kosten en ten hoogste het in de beschikking tot subsidieverlening vermelde maximumbedrag. Voor centrumgemeenten die een project uitvoeren binnen investeringsprioriteit A geldt een subsidieplafond per centrumgemeente.

Investeringsprioriteit A2

Aanvragen voor projecten met betrekking tot investeringsprioriteit A2 kunnen worden ingediend door centrumgemeenten, het UWV en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een project heeft tot doel het bevorderen van sociale innovatie of het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie en komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien het is gericht op:

 • methodiek- of instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren, innoveren en implementeren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen uit de praktijk van arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; of
 • kennisdeling: bevorderen dat partijen van elkaar leren op basis van praktijkervaringen bij arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


De subsidie bedraagt per project minimaal € 60.000 en maximaal € 190.000.

Investeringsprioriteit B

Subsidieaanvragers van ESF-subsidie gericht op actief en gezond ouder worden (investeringsprioriteit B) zijn onder andere bedrijven en (overheids)instellingen, O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Omdat voor de jaren 2013, 2014 en 2015 nationale middelen beschikbaar zijn gesteld voor sectorplannen (zie COFINSECTOR), waarvan duurzame inzetbaarheid onderdeel kan zijn, is dit thema pas in 2016 opengesteld voor subsidieaanvragen door O&O-fondsen.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen

Aanvragen van arbeidsorganisaties (dit kunnen zowel individuele bedrijven als (overheids)instellingen zijn) kunnen worden ingediend in het kader van het hoofdstuk ‘duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’. Een project in het kader van dit hoofdstuk heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door het verkrijgen van advies met een implementatieplan, of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Een project moet gericht zijn op:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.


Subsidie wordt verstrekt voor het inschakelen van een adviseur investeringsprioriteit B. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal € 100 (exclusief btw).

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

In het kader van het hoofdstuk ‘duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ kunnen Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) en samenwerkingsverbanden van sociale partners subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Een te ondersteunen project in het kader van dit hoofdstuk heeft tot doel het stimuleren van de bewustwording, ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van maatregelen op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een project moet gericht zijn op:

 • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, waaronder gelijke kansen en non-discriminatie, het voorkomen van werkstress en burn-out;
 • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability, waaronder een leercultuur en skills strategy; of
 • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bedragen per project minimaal € 120.000 en maximaal € 1.000.000. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband kunnen, in afwijking van het voorgaande, de subsidiabele kosten worden vermenigvuldigd met het aantal deelnemende O&O-fondsen in het samenwerkingsverband tot maximaal € 3.000.000.

Investeringsprioriteit C; Geïntegreerde territoriale investeringen

Aanvragen voor projecten met betrekking tot investeringsprioriteit C kunnen worden ingediend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Een project in het kader van dit hoofdstuk heeft tot doel het bevorderen van de toegang tot werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, als onderdeel van een uitvoeringsplan van de subsidieaanvrager.

Investeringsprioriteit D

Op basis van Investeringsprioriteit D wordt een deel van het aanvullend budget dat in het kader van REACT-EU beschikbaar is voor de ESF verdeeld.

Centrumgemeenten

Aanvragen kunnen worden ingediend door de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. De centrumgemeenten kunnen twee verschillende soorten aanvragen indienen: de regio-aanvraag gemeenten én de regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Binnen de regio-aanvraag gemeenten kunnen met de middelen enerzijds werkzoekenden ondersteund worden, die als gevolg van de COVID-19-crisis extra kwetsbaar zijn gebleken. Anderzijds kunnen ook kwetsbare werkenden ondersteund worden.

Binnen de regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs bestaat de doelgroep uit leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Met de ESF REACT-EU middelen kunnen centrumgemeenten samen met de vso- en pro-scholen en eventueel regionale werkgevers/sectoren de passende begeleiding blijven organiseren voor deze jongeren op hun weg van school naar duurzaam werk.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

Minister van Justitie en Veiligheid

De minister van Justitie en Veiligheid kan subsidie aanvragen voor projecten met als doel de arbeidsmarktpositie van personen die op het moment van deelname aan een project verblijven in een gevangenis, een forensisch psychiatrische kliniek of een justitiële jeugdinrichting, zodanig te verbeteren, dat zij naar werk bemiddelbaar zijn of na dat verblijf inpasbaar zijn in een arbeidsmarkt gerelateerd programma of een regulier opleidingstraject.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

Ondersteuning kwetsbare werkenden

Werknemers- of werkgeversorganisaties, O&O-fondsen of brancheorganisaties die partij zijn in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen voor projecten die erop gericht zijn kwetsbare werkenden te begeleiden bij het verwerven of versterken van de nodige basis- en beroepsvaardigheden.

Te ondersteunen projecten bieden kwetsbare werkenden scholing of een EVC-procedure aan waarmee ze hun arbeidsmarktpositie kunnen versterken. Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraag ten minste € 250.000 of, als dat lager is, het bedrag dat voor de desbetreffende sector in bijlage 3e bij de regeling is opgenomen. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak met behulp van een elektronisch aanvraagformulier worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW).

De volgende aanvraagperioden zijn gepubliceerd:

 • Investeringsprioriteit A1:
  • aanvragen van centrumgemeenten; regio-aanvraag gemeenten:
   • 1 mei 2014 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2014 (17.00 uur); en
   • 16 mei 2016 (9.00 uur) tot en met 31 januari 2017 (17.00 uur).
  • aanvragen van centrumgemeenten; regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs:
   • 1 mei 2014 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2014 (17.00 uur);
   • 16 mei 2016 (9.00 uur) tot en met 16 september 2016 (17.00 uur);
   • 15 mei 2017 (9.00 uur) tot en met 15 september 2017 (17.00); en
   • 1 juni 2020 (9.00 uur) tot en met 31 juli 2020 (17.00 uur).
  • aanvragen van het UWV:
   • 2 februari 2015 (9.00 uur) tot en met 27 februari 2015 (17.00 uur); en
   • 5 december 2016 (9.00 uur) tot en met 27 januari 2017 (17.00 uur).
  • aanvragen van ministerie van Justitie en Veiligheid:
   • 1 oktober 2014 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2014 (17.00 uur);
   • 1 oktober 2015 (9.00 uur) tot en met 30 oktober 2015 (17.00 uur);
   • 3 oktober 2016 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2016 (17.00 uur);
   • 2 oktober 2017 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2017 (17.00 uur);
   • 1 oktober 2018 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2018 (17.00 uur);
   • 1 oktober 2019 (9.00 uur) tot en met 31 oktober 2019 (17.00 uur); en
   • 1 oktober 2020 (9.00 uur) tot en met 30 oktober 2020 (17.00 uur).
 • Investeringsprioriteit A2: 1 juni 2015 (9.00 uur) tot en met 31 december 2019 (17.00 uur);
 • Investeringsprioriteit B:
  • aanvragen in het kader van duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen:
   • 15 oktober 2014 (9.00 uur) tot en met 7 november 2014 (17.00 uur);
   • 19 oktober 2015 (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (17.00 uur);
   • 14 november 2016 (9.00 uur) tot en met 25 november 2016 (17.00 uur);
   • 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur);
   • 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur); en
   • 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur).
  • aanvragen in het kader van duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren:
   • 19 september 2016 (9.00 uur) tot en met 28 oktober 2016 (17.00 uur);
   • 25 september 2017 (9.00 uur) tot en met 13 oktober 2017 (17.00 uur); en
   • 1 oktober 2018 (9.00 uur) tot en met 26 oktober 2018 (17.00 uur).
 • Investeringsprioriteit C:
  • 16 november 2015 (9.00 uur) tot en met 12 februari 2016 (17.00 uur); en
  • 1 februari 2018 (9.00 uur) tot en met 28 februari 2018 (17.00 uur).
 • Investeringsprioriteit D:
  • regio-aanvraag gemeenten: 26 april 2021 (9.00 uur) tot en met 25 juni 2021 (17.00 uur);
  • regio-aanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: 26 april 2021 (9.00 uur) tot en met 25 juni 2021 (17.00 uur) en 1 mei 2021 (9.00 uur) tot en met 30 juni 2021 (17.00 uur);
  • minister van Justitie en Veiligheid: 11 oktober 2021 (9.00 uur) tot en met 12 november 2021 (17.00 uur);
  • ondersteuning kwetsbare werkenden: 11 oktober 2021 (9.00 uur) tot en met 12 november 2021 (17.00 uur) en 3 februari 2022 (9.00 uur) tot en met 18 maart 2022 (17.00 uur).

Laatst gewijzigd op 2022-02-02 — Wijziging i.v.m. extra middelen voor sectorale samenwerkingsverbanden t.b.v. kwetsbare werkenden: aantal wijzigingen én openstelling van tweede aanvraagtijdvak voor Investeringsprioriteit D: ondersteuning kwetsbare werkenden

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+