Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)

Het doel van de Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW), ook bekend als de 30%-regeling, is ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, en uitgezonden werknemers een fiscale tegemoetkoming te bieden.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2001 - onbepaald
Aanvraagtermijn Binnen vier maanden na aanvang van de dienstbetrekking (later is mogelijk)
Budget Voor 2022: € 703 miljoen. Voor 2021: € 702 miljoen. Voor 2020: € 1100 miljoen.
Behandeld door Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland
Verstrekt door Ministerie van Financiën
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW), ook bekend als de 30%-regeling, is ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, en uitgezonden werknemers een fiscale tegemoetkoming te bieden.

De regeling is gebaseerd op hoofdstuk 4A van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. De EKIW is de opvolger van de Fiscale tegemoetkoming buitenlandse werknemers (FTBW of 35%-regeling).

De regeling is bedoeld voor ingekomen werknemers die een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is, die naar Nederland zijn uitgezonden in het kader van de roulatie binnen een internationaal concern, die een functie in het middenkader of een hoger kader hebben, en binnen het concern ten minste tweeënhalf jaar ervaring hebben.

Op grond van de regeling kan het salaris voor 30% belastingvrij (loonbelasting en de premieheffing volksverzekeringen) worden betaald. Dat voordeel is een compensatie voor de "expat" voor de over het algemeen hogere kosten voor het werken in het buitenland. De grondslag voor de toepassing van deze regeling is het feitelijk genoten loon inclusief de variabele bestanddelen (zoals bonussen, optierechten, tekengelden en bindingspremies). Over het belastingvrije salaris mag geen pensioenpremie meer worden afgetrokken.

De vergoeding kan voor een periode van maximaal vijf jaar worden aangevraagd.

Het verzoek om toepassing van de bewijsregel voor extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers dient door de ingekomen werknemer en de werkgever gezamenlijk te worden ingediend bij de Belastingdienst/Limburg/kantoor buitenland in Heerlen binnen vier maanden na aanvang van de dienstbetrekking. De aanvraag gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst (indien aanwezig), een document waaruit het beloningsniveau in het land van herkomst blijkt, een verklaring van de inhoudingsplichtige waaruit de specifieke deskundigheid en de schaarste blijkt, de tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing) en het curriculum vitae van de werknemer.

Samen met het bovengenoemde verzoek kan de ingekomen werknemer de Belastingdienst ook vragen om als partieel buitenlands belastingplichtige te worden behandeld. Ingekomen werknemers die in Nederland wonen, zijn normaal gesproken binnenlands belastingplichtig.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Bedragen jaarloon m.b.t. specifieke deskundigheid aangepast (zie Bijstellingsregeling directe belastingen 2022)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland.

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland

Postbus 2865
6401 DJ HEERLEN
NEDERLAND

+