Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (2021-2027) (Europees Globaliseringsfonds)

Met behulp van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen aan de lidstaten ten behoeve van de herintegratie van ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van de globalisering en technologische en milieuveranderingen. Het gaat dan om gevallen waarin collectieve ontslagen een zeer negatieve impact hebben op de lokale, regionale of nationale economie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Binnen 12 weken nadat aan voorwaarden wordt voldaan
Budget Jaarlijks € 150 miljoen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met behulp van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen aan de lidstaten ten behoeve van de herintegratie van ontslagen werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd als gevolg van de globalisering en technologische en milieuveranderingen.

Het gaat dan om gevallen waarin collectieve ontslagen een zeer negatieve impact hebben op de lokale, regionale of nationale economie.

Het fonds staat ook bekend als het Europees Globaliseringsfonds, met de afwijkende afkorting EGF.

Een bijdrage uit het fonds wordt toegekend bij grote herstructureringen waarbij één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • de beëindiging van de werkzaamheden van minimaal 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat, ook wanneer die beëindiging van de werkzaamheden van toepassing is bij leveranciers of downstreamproducenten;
  • de beëindiging van de werkzaamheden van minimaal 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van zes maanden, met name in kleine of middelgrote ondernemingen, die alle actief zijn in dezelfde NACE 2-afdeling en gelegen zijn in een NUTS 2-regio of twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio’s of in meer dan twee aan elkaar grenzende NUTS 2-regio’s, mits minimaal 200 werknemers of zelfstandigen zijn getroffen in twee van de regio’s tezamen;
  • de beëindiging van de werkzaamheden van minimaal 200 ontslagen werknemers of zelfstandigen binnen een referentieperiode van vier maanden, met name in kleine of middelgrote ondernemingen, die alle actief zijn in dezelfde of verschillende NACE 2-afdelingen en gelegen zijn in dezelfde NUTS 2-regio.


Op kleine arbeidsmarkten of in uitzonderlijke omstandigheden kan een aanvraag ook in aanmerking komen als niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, maar de gedwongen ontslagen ernstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de lokale, regionale of nationale economie.

Een bijdrage kan worden bestemd voor actieve arbeidsmarktmaatregelen die deel uitmaken van een gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening om ontslagen werknemers weer aan het werk te helpen, waaronder:

  • opleiding en omscholing op maat, onder meer op het gebied van informatie-en communicatietechnologie en andere vaardigheden die vereist zijn in het digitale tijdperk, certificering van opgedane kennis en vaardigheden, individuele bijstand bij het zoeken naar een baan en gerichte groepsactiviteiten, loopbaanbegeleiding, adviesverlening, begeleiding door een mentor, outplacementbegeleiding, bevordering van ondernemerschap, steun bij het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, het opzetten van een eigen bedrijf, een overname door werknemers, en samenwerkingsactiviteiten;
  • speciale tijdelijke maatregelen, zoals sollicitatietoelagen, premies bij indiensttreding voor werkgevers, mobiliteitstoelagen, toelagen voor kinderopvang, opleidingsvergoedingen, dagvergoedingen en toelagen voor mantelzorgers.


De maximaal te verkrijgen bijdrage is 60% van de subsidiabele kosten. Een voorstel inzake de hoogte van de eventuele bijdrage wordt door de Europese Commissie bepaald aan de hand van onder andere de beoogde begunstigden, de voorgestelde acties en de geraamde kosten.

Aanvragen moeten met behulp van een aanvraagformulier binnen twaalf weken vanaf de datum waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor steunverlening door de lidstaat worden ingediend bij het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Voor Nederland geldt dat Uitvoering Van Beleid (het voormalige Agentschap SZW) is aanwezen als managementautoriteit. Aanvragen moeten worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid. Uitvoering Van Beleid dient deze vervolgens in bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-05 — Nieuw programma

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap SZW.

Agentschap SZW

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Nederland

+