Waddenfonds

Het doel van het Waddenfonds (WADDEN) is verwerkelijking van de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Het Waddenfonds maakt extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 09.07.2007 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor de gehele looptijd: € 800 miljoen. Zie Bijdrage voor deelbudgetten.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Waddenfonds (WADDEN) is verwerkelijking van de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Het Waddenfonds maakt extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied mogelijk.

Met ingang van 1 januari 2012 is het Waddenfonds overgeheveld van het Rijk naar de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Het Waddenfonds vindt zijn wettelijke grondslag in de Wet op het Waddenfonds. Voor de decentralisatie was de wet uitgewerkt in de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds. Na de decentralisatie werd de Subsidieverordening Waddenfonds 2012 ingevoerd. Deze is inmiddels vervangen door de Subsidieverordening Waddenfonds 2017 van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (de uitvoeringsorganisatie die is ingesteld door de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland).

In het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2021-2027 en het Jaarprogramma worden de te subsidiëren activiteiten beschreven. Deze passen binnen de vier hoofddoelen van het Waddenfonds:

  • 1. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
  • 2. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
  • 3. een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, dan wel het gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en direct aangrenzende gebieden; en
  • 4. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.


Deze doelen zijn uitgewerkt in thema’s en/of themalijnen. Het Waddenfonds geeft invulling aan hoofddoel 4 aan de hand van een budgetsubsidie aan de Waddenacademie. Voor dit onderdeel kunnen dan ook geen projectaanvragen worden ingediend.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor de thema’s en themalijnen waarvoor in het openstellingsbesluit een aanvraagperiode is opengesteld.

Naast bovenstaande thema’s kan echter ook een openstelling worden gepubliceerd in het kader van het Budget Lokale Innovaties. In het kader hiervan kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe lokale netwerken of versterking van bestaande lokale netwerken.

De subsidie bedraagt in principe maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode bij het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds worden ingediend met behulp van een aanvraagformulier. De aanvragen worden in principe op volgorde van ontvangst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-17 — Beleidsregel monitoring & evaluatie Waddenfonds

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121A
8911 BS LEEUWARDEN

+