Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

Het doel van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

Looptijd 01.08.2019 t/m 31.07.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020-2021: € 82 miljoen. Voor 2019-2020: € 28 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland.

Het gaat daarbij om de (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Subsidie wordt verstrekt aan bedrijven die behoren tot de hoofdgroepen C (Industrie), D (Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en gekoelde lucht, in het kader van onderhavige subsidiemodule specifiek de distributiebedrijven) en E (Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen, in het kader van deze subsidiemodule specifiek de bedrijven die afval en afvalwater verwerken) van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

De subsidie heeft de vorm van investeringssteun en mag alleen worden ingezet voor de onderneming die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project. De aanvrager van de subsidie dient dan ook een investeerder te zijn die eigenaar is en blijft van hetgeen waarin wordt geïnvesteerd. De projecten betreffen investeringen in materiële en eventueel immateriële activa. Leaseconstructies zijn mogelijk voor zover het om financiële lease gaat, waarbij de leasenemer eigenaar wordt van de installatie.

Voor subsidie komen in aanmerking projecten die betrekking hebben op:

  • investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie die voldoen aan de voorwaarden van artikel 38 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval die voldoen aan de voorwaarden van artikel 47 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur die voldoen aan de voorwaarden van artikel 56 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
  • investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.


De subsidie bedraagt 30% tot 70% van de subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 15 miljoen.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het beschikbare subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-08-20 — Wijziging: verhoging subsidiebedrag, verhoging plafond 2021 + enkele technische aanpassingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+