Verordening POP3

De Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Drenthe verstrekken van POP3-subsidies.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.10.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 52 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe (POP3DR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Drenthe verstrekken van POP3-subsidies.

De verordening vormt de provinciale uitwerking van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3).

In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, gemeenten).

Subsidie op grond van deze verordening wordt slechts verstrekt voor activiteiten ten behoeve van het in de Europese Unie (EU) gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede komen aan het platteland van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de EU gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.

De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 Algemeen;
 • Hoofdstuk 2 Maatregelen:
  • § 2.1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
  • § 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • § 2.3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  • § 2.4 Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven;
  • § 2.5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof;
  • § 2.6 Niet-productieve investeringen water;
  • § 2.7 Samenwerken voor innovaties;
  • § 2.8 Samenwerken in het kader van EIP;
  • § 2.9 Fysieke investering voor industriële verwerking van agrarische producten (zetmeelaardappelen);
  • § 2.10 Samenwerking voor innovatie biodiversiteit.
 • Hoofdstuk 3 Leader:
  • § 3.1 Algemeen;
  • § 3.2 Capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming;
  • § 3.3 Uitvoering van Leader-projecten (zie LEADER19DR);
  • § 3.4 Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep;
  • § 3.5 Lopende kosten, promotie en voorlichting.
 • Hoofdstuk 4 Slotbepalingen.


De maximale bijdrage verschilt per paragraaf en varieert globaal van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aanvragen worden gerangschikt op een prioriteitenlijst. De aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van de prioriteitenlijst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — Wijziging openstellingsbesluit investeringen in infrastructuur landbouwbedrijven 2022 (o.a. verbreding doelgroep en verlenging aanvraagtermijn) + Wijziging openstellingsbesluit samenwerking voor innovaties Veenkoloniën 2022 (correctie subsidiepercentages)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+