UWV-regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Verschilt per regeling
Budget Onbepaald
Behandeld door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • 308 open subsidies aangeboden
 • 87 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten.

De regelingen komen voort uit het Reïntegratiebesluit en de Wet financiering sociale verzekeringen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • regelingen voor werkgevers die iemand met een uitkering in dienst nemen; en
 • regelingen voor zieken en gehandicapten die (gaan) werken of een eigen bedrijf starten.


Werkgevers die iemand met een uitkering in dienst nemen, kunnen gebruik maken van de volgende regelingen:

 • mobiliteitsbonus: een premiekorting voor het in dienst nemen van een werknemer met een ziekte of handicap;
 • loonkostensubsidie: bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen die minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Loonkostensubsidie moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven;
 • minder loon Wajonger (loondispensatie): als een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan kan dan andere werknemers, mag de werkgever tijdelijk (een half jaar tot vijf jaar) minder loon betalen aan deze werknemer. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij bij zijn vorige werkgever heeft verdiend;
 • looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis): compensatie voor een groot deel van de loonkosten die een werkgever doorbetaalt als een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte binnen vijf jaar na indiensttreding (weer) ziek wordt;
 • proefplaatsing: een werkgever die twijfelt aan het in dienst nemen van iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering, kan zo iemand een proefplaatsing aanbieden voor in principe maximaal twee maanden (verlenging tot maximaal zes maanden is in bepaalde gevallen mogelijk). De werkgever hoeft tijdens de proefplaatsing geen loon te betalen, de werknemer behoudt zijn uitkering;
 • jobcoach: een externe of interne jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte of handicap naar of in een baan. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van het programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren;
 • bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie: tijdens een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie zoekt UWV in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineert UWV tot een nieuw takenpakket, waar UWV vervolgens een geschikte kandidaat bij zoekt uit de doelgroep. Dit advies is kostenloos;
 • vergoeding voorzieningen: een vergoeding voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek van een werknemer met een ziekte of handicap;
 • jonggehandicaptenkorting: een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt een werkgever een jonggehandicapte werknemer in dienst, dan kan hij de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon;
 • Brug-WW: met deze regeling kan een werkgever een werkzoekende met een WW-uitkering in dienst nemen en die nieuwe werknemer laten omscholen met behoud van WW-uitkering. Vanaf 1 april 2016 zijn er twee soorten Brug-WW:
  • Brug-WW zonder sectorplan, geregeld via UWV; en
  • Brug-WW met sectorplan: geregeld via de sectoren waarvoor een sectorplan is ingediend en goedgekeurd op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen (zie: COFINSECTOR2015).


Zieken en gehandicapten die (gaan) werken, kunnen gebruik maken van de volgende regelingen/voorzieningen:

 • jobcoach: een jobcoach helpt bij het inwerken of maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren;
 • vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten: vergoeding voor hulp of begeleiding bij bepaalde taken die iemand door zijn handicap niet goed zelf kan doen;
 • vergoeding voor meeneembare hulpmiddelen: vergoeding voor bepaalde voorzieningen op een (toekomstige) werkplek;
 • vergoeding voor vervoer: vergoeding voor het reizen naar het werk en/of eventuele aanpassingen aan fiets of auto;
 • scholingsvoucher: subsidie voor een opleiding;
 • inkomenssuppletie/loonsuppletie (voor personen die een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben): een aanvullende uitkering voor iemand die een baan in loondienst heeft gevonden voor ten minste zes maanden en daarin minder verdient dan hij volgens het UWV zou kunnen verdienen.


Voor zieken en gehandicapten die een eigen bedrijf starten, gelden de volgende regelingen/voorzieningen:

 • vergoeding voor begeleiding tijdens en na de start;
 • vergoeding voor aanpassingen op en rond een werkplek;
 • vergoeding voor dienstverlening aan doven, blinden of motorisch gehandicapten;
 • vergoeding voor vervoer;
 • krediet om een eigen bedrijf te starten: een voorbereidingskrediet en/of starterskrediet (zie: Regeling starterskrediet arbeidsgehandicapten – RSKAG);
 • inkomenssuppletie/loonsuppletie.


De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per regeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. Premiekorting kan een werkgever echter zelf toepassen bij zijn belastingaanvraag.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-01-03 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV_VAR)

Variabel
NEDERLAND

+