Uniemechanisme voor civiele bescherming

Met het Uniemechanisme voor civiele bescherming (CPFI) biedt de Europese Unie ondersteuning aan de door de lidstaten gedane inspanningen voor de bescherming van de bevolking, het milieu en eigendommen in geval van natuur- of door de mens veroorzaakte rampen, daden van terrorisme of technologische, radiologische of milieuongevallen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 1,263 miljard in lopende prijzen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met het Uniemechanisme voor civiele bescherming (CPFI) biedt de Europese Unie ondersteuning aan de door de lidstaten gedane inspanningen voor de bescherming van de bevolking, het milieu en eigendommen in geval van natuur- of door de mens veroorzaakte rampen, daden van terrorisme of technologische, radiologische of milieuongevallen. Daarnaast dient het instrument ook ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van civiele bescherming.

Het instrument bevat regels voor de toekenning van financiële steun voor:

 • preventie en paraatheidsacties binnen de Unie en deelnemende derde landen;
 • acties voor het verlenen van bijstand bij de respons op de onmiddellijke nadelige gevolgen van een ramp, binnen of buiten de Unie, naar aanleiding van een verzoek om bijstand via het Uniemechanisme.


Daarnaast bevat het instrument ook speciale bepalingen voor de financiering van bepaalde vervoermiddelen bij ernstige noodsituaties, om een snelle en effectieve reactie daarop te vergemakkelijken.

De volgende algemene acties komen in aanmerking voor financiële steun:

 • studies, enquêtes, modellen en scenario’s voor het vergemakkelijken van de uitwisseling van kennis, beste praktijken en informatie;
 • opleidingen, oefeningen, workshops, uitwisseling van personeel en deskundigen, creëren van netwerken, demonstratieprojecten en overdracht van technologie;
 • monitoring, beoordeling en evaluatie;
 • voorlichting, opleiding en bewustmaking van het grote publiek en daarmee verband houdende acties voor het verspreiden van informatie, teneinde de burgers te betrekken bij het voorkómen en tot een minimum beperken van de gevolgen van rampen in de Unie en Unieburgers te helpen zich doeltreffender en op duurzame wijze te beschermen;
 • opzetten en beheren van een programma van de lessen die zijn getrokken uit interventies en oefeningen die in het kader van het Uniemechanisme zijn uitgevoerd, onder meer op terreinen die van belang zijn voor preventie en paraatheid; en
 • communicatieacties en -maatregelen om de bekendheid met de werkzaamheden van de lidstaten en de Unie op het gebied van civiele bescherming, en meer in het bijzonder op het terrein van rampenpreventie, -paraatheid en -respons te vergroten.


Financiële steun kan worden verleend aan privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, en kan de vorm aannemen van subsidies, onkostenvergoedingen, overheidsopdrachten of bijdragen aan trustfondsen.

Wat subsidies betreft, stelt de Europese Commissie jaarlijkse werkprogramma’s vast met specifieke bepalingen over de doelstellingen, het tijdschema voor de uitnodiging of uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, het indicatieve bedrag, het maximale steunpercentage en de verwachte resultaten. Wat overheidsopdrachten betreft, worden de desbetreffende contracten in de jaarlijkse werkprogramma’s opgenomen.

Aanvragen kunnen na publicatie van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het DG Humanitaire hulp en burgerbescherming (ECHO).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-15 — Twee nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij DG Humanitaire hulp en burgerbescherming (ECHO).

DG Humanitaire hulp en burgerbescherming (ECHO)

Rue d'Arlon 88 – Office 03/05
1049 BRUSSEL
BELGIË

+