Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is het tijdelijk ondersteunen van zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.03.2020 t/m 30.06.2025
Aanvraagtermijn Vooraf/Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Gemeente
Verstrekt door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  • 296 open subsidies aangeboden
  • 86 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is het tijdelijk ondersteunen van zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Het betreft een tijdelijke voorziening die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 maart 2020.

In aanmerking voor ondersteuning komen:

  • zelfstandigen die op 17 maart 2020 ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • zelfstandigen die in Nederland wonen, maar van wie het eigen bedrijf of zelfstandig beroep gevestigd is in een ander land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
  • zelfstandigen die rechtmatig woonachtig zijn in een ander land van de EU of EER of in Zwitserland, maar die hun eigen bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen;
  • zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.


Daarnaast geldt dat die zelfstandige moet hebben verklaard dat diens bedrijf financieel is geraakt als gevolg van de coronacrisis.

Afhankelijk van de aard van het financiële probleem kunnen zelfstandig ondernemers in aanmerking komen voor twee vormen van bijstand:

  • zelfstandigen van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis is gedaald tot onder het sociaal minimum kunnen een beroep doen op bijstand voor levensonderhoud. Deze bijstand betreft een inkomensaanvulling tot de op de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze algemene bijstand heeft de vorm van bijstand om niet. De duur van de bijstand voor levensonderhoud is in alle gevallen beperkt tot een periode van ten hoogste zestien kalendermaanden in de periode van maart 2020 tot en met juni 2021;
  • zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem, kunnen een beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Deze bijstand heeft de vorm van een rentedragende lening.


Zelfstandigen kunnen een beroep doen op beide vormen van bijstand.

De bijstand voor levensonderhoud is een inkomensaanvulling tot de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. De hoogte van de bijstand voor levensonderhoud aan de zelfstandige is gelijk aan de voor betrokkene geldende bijstandsnorm, verminderd met het eventuele verwachte inkomen van de zelfstandige. De hoogte van de voor de belanghebbende toepasselijke bijstandsnorm wordt bepaald aan de hand van de Participatiewet.

De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt uitsluitend verstrekt in de vorm van een rentedragende lening, die altijd volledig moet worden terugbetaald. De hoogte ervan is afhankelijk van de noodzakelijke kredietbehoefte. De bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal bedraagt ten hoogste € 10.157. De maximale looptijd van de geldlening is drie jaar en de rente bedraagt 2%.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de gemeente.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-10-09 — Voor een aanvraag voor algemene bijstand over een periode gelegen in het tijdvak van de kalendermaanden oktober 2020 tot en met maart 2021 wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Gemeente.

Gemeente

Variabel
NEDERLAND

+