Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal

Het doel van de Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal (SZFT) ​​is het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in de provincie Fryslân.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.11.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 75.000. Voor 2021: € 100.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal (SZFT) ​​is het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in de provincie Fryslân.

Op de regeling – die officieel te boek staat als de Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal – is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • a. activiteiten die voortvloeien uit de zogeheten Langetermijnagenda 2030 ten behoeve van het Friese taalbeleidsplan;
  • b. activiteiten die de zichtbaarheid van de Friese taal in de Friese gemeenschap structureel vergroten en daarmee de positie van de taal verstevigen;
  • c. de ontwikkeling van originele Friestalige communicatiemiddelen bestemd voor het publiek;
  • d. de vertaling van bestaande communicatiemiddelen gericht op het publiek in de Friese taal.


Subsidie ​​voor de activiteiten onder a kan worden aangevraagd door in de provincie Fryslân gevestigde bestuursorganen die niet onder de rijksoverheid vallen. Subsidie ​​voor de activiteiten onder b tot en met d kan worden aangevraagd door ondernemingen, stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die gevestigd zijn in de provincie Fryslân of de provincie Fryslân als werkgebied hebben.

De subsidie varieert als volgt per activiteit:

  • voor activiteit a: ​​maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 2500 en een maximum van € 10.000;
  • voor activiteit b of c: ​​maximaal 80% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 2500 en een maximum van € 5000;
  • voor activiteit d: ​​€ 0,20 per woord, met een minimum van € 500 en een maximum van € 1000.


Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Subsidie ​​wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — De regeling gaat opnieuw open van 1 april tot en met 15 oktober 2022, met een subsidieplafond van € 75.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+