Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

Het doel van de Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen (VGG) is het faciliteren van eigenaren die de versterking van hun gebouw of de sloop van het huidige, onveilige gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, geheel of gedeeltelijk in eigen beheer willen uitvoeren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.2020 t/m 30.09.2025
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 150 miljoen
Behandeld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen (VGG) is het faciliteren van eigenaren die de versterking van hun gebouw of de sloop van het huidige, onveilige gebouw en de bouw van een nieuw gebouw, geheel of gedeeltelijk in eigen beheer willen uitvoeren. De regeling biedt tevens de grondslag voor het verstrekken van subsidie aan eigenaren om in eigen opdracht op grond van de opname en beoordeling een zogenaamd definitief ontwerp voor versterking te laten opstellen.

In aanmerking voor subsidie komen alle eigenaren met uitzondering van gemeenten en provincies. Het kan bijvoorbeeld gaan om eigenaar-bewoners (natuurlijke personen), maar ook rechtspersonen zoals grote verhuurders (waaronder woningcorporaties).

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het gaan om een gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet dat in verband met de beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningerveld niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Ook bouwwerken die zelf geen gebouw zijn in de zin van de Woningwet, maar die wel bij een gebouw horen (zoals bijvoorbeeld een carport) komen in aanmerking. Er kan dus subsidie worden verleend voor alle bij elkaar horende bouwwerken op één adres (uiteraard voor zover voor die bouwwerken versterkingsmaatregelen zijn voorzien).

Ook een project komt in aanmerking voor subsidie. Het gaat hierbij om een overkoepelend plan voor de versterking of sloop/nieuwbouw van een verzameling gebouwen van één eigenaar of voor de voorbereiding daarop.

Op basis van de regeling kunnen de volgende subsidies worden verstrekt:

  • Voorbereidingsubsidie of project-voorbereidingsubsidie: subsidie voor eigenaren die in de voorbereidingsfase zelf een opdracht geven voor een definitief ontwerp en de uitwerking daarvan in een technisch ontwerp. Deze subsidie is mede bedoeld voor het in eigen beheer laten uitvoeren van andere voorbereidende activiteiten, zoals het natuurvrij maken van de te versterken woning;
  • Versterkingsubsidie: een subsidie voor de versterking van het gebouw dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt;
  • Sloop/nieuwbouwsubsidie: een subsidie voor de sloop van het huidige gebouw en de nieuwbouw van een gebouw dat geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt;
  • Huisvestingsubsidie: een subsidie voor bewoners of gebruikers die vanwege de versterking tijdelijk hun woning of gebouw moeten verlaten, zodat zij zelf kunnen zorgen voor tijdelijke huisvesting.


De voorbereidingsubsidie en huisvestingsubsidie bedragen beiden 100% van de subsidiabele kosten. De versterkingsubsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat wordt berekend op grond van een formule. Voor de sloop/nieuwbouwsubsidie geldt dat deze gelijk is aan de versterkingsubsidie die zou worden verleend, wanneer de eigenaar niet voor sloop/nieuwbouw zou hebben gekozen, maar voor versterking van het gebouw.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-31 — Wijziging ivm het creëren van de mogelijkheid tot het samenvoegen van versterkingsbudgetten en enkele andere wijzigingen

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+