Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023

Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 (SST) is scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te helpen om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio.

Looptijd 13.09.2018 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor techniekregio’s: € 335,5 miljoen (Voor 2020: € 90 miljoen. Voor 2021: € 92 miljoen. Voor 2022: € 76,5 miljoen. Voor 2023: € 77 miljoen). Voor techniekarme regio’s: € 90 miljoen (Voor 2020: € 25 miljoen. Voor 2021: € 25 miljoen. Voor 2022: € 20 miljoen. Voor 2023: € 20 miljoen).
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 (SST) is scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) te helpen om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio.

De regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen techniekregio’s en techniekarme regio’s. Een techniekregio is een logisch geografisch afgebakend geheel waarbinnen een regionaal plan wordt geschreven voor het gehele technische onderwijs in het vmbo. Een techniekarme regio heeft weinig of geen vmbo-leerlingen ingeschreven op een technisch profiel.

Subsidie kan worden aangevraagd door een penvoerder (een bevoegd gezag van een vmbo-school), namens een regionaal verband van vmbo-scholen, mbo-instelling(en) en het bedrijfsleven.

Subsidie kan worden verstrekt aan een penvoerder van een techniekregio of een techniekarme regio om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch en technologisch vmbo in die regio te realiseren.

Voor subsidieverstrekking geldt als voorwaarde dat er sprake is van cofinanciering door één of meerdere bedrijven. De cofinanciering bedraagt ten minste 10% van het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd, en is in geld of in geld waardeerbaar.

De bijdrage die een techniekregio kan aanvragen wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in het technisch vmbo en in het technisch vso, met als teldatum 1 oktober 2018. Hierbij tellen de leerlingen in de gemengde leerweg voor de helft, en wordt er rekening gehouden met de extra materiële bekostiging die de profielen MaT en MVI al ontvangen. Het subsidiebedrag per leerling voor zover het de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg betreft, is € 15.895 en voor zover het de gemengde leerweg betreft € 7947,50 per leerling.

De bijdrage die een techniekarme regio kan aanvragen dient in verhouding te staan met het aantal leerlingen dat technisch onderwijs volgt, gaat volgen of potentieel kan gaan volgen. Om die reden wordt een onderbouwing gevraagd van een prognose van het verwachte aantal leerlingen dat technisch of technologisch onderwijs gaat volgen. Deze prognose moet zijn gebaseerd op de arbeidsmarktanalyse en op de prognose voor het aantal vmbo-leerlingen die bij DUO beschikbaar is. Aanvullend geldt dat het subsidiebedrag minimaal € 600.000 en maximaal € 4 miljoen mag bedragen voor de volledige subsidieperiode.

Vooraanmeldingen kunnen van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2018 met behulp van een vooraanmeldingsformulier worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor techniekregio’s is de vooraanmelding zeer wenselijk, voor techniekarme regio’s verplicht.

Aanvragen kunnen vervolgens van 1 maart 2019 tot en met 31 maart 2019 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij DUS-I. Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019 nog een gewijzigde aanvraag worden ingediend. Indien deze gewijzigde aanvraag wordt afgewezen, kan van 16 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een opnieuw gewijzigde aanvraag worden ingediend.

Aanvragen van techniekregio’s worden gehonoreerd indien ze als voldoende worden beoordeeld. Aanvragen van techniekarme regio’s worden gerangschikt en indien het totaal van de aanvragen dat voldoet aan de criteria het subsidieplafond overschrijdt, toegekend op volgorde van rangschikking.

Laatst gewijzigd op 2022-02-09 — Technische wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+