Subsidieregeling Renovatieversneller

Het doel van de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) is het stimuleren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten ter verduurzaming van woningen die worden uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband.

Looptijd 30.04.2020 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Looptijd: € 96 miljoen. (Voor 2020: € 19.500.000. Voor 2021: € 19.250.000. Voor 2022: € 28.750.000. Voor 2023: € 28.500.000).
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling Renovatieversneller (SRV) is het stimuleren van grootschalige innovatieve renovatieprojecten ter verduurzaming van woningen die worden uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband.

De Renovatieversneller is gericht op opschaling in de markt door vraagbundeling van gelijksoortig te renoveren woningen van meerdere woningeigenaren waardoor meer continuïteit in de vraag naar de verduurzaming van woningen wordt gecreëerd. Door het creëren van meer continuïteit en eenvormigheid in de vraag beoogt de regeling aanbieders te stimuleren tot standaardisatie van maatregelen voor woningrenovatie, ontwikkeling van aanpakken die herhaalbaar zijn, efficiëntere ketensamenwerking en industrialisatie en digitalisering van het productie- en bouwproces.

De Kaderwet overige BZK-subsidies is van toepassing op deze subsidieregeling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (niet zijnde een vennootschap) die samenwerken ten behoeve van de uitvoering van een renovatieproject. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit niet in een groep verbonden deelnemers, waaronder minimaal twee woningeigenaren (woningcorporaties, natuurlijke of rechtspersonen die één of meer voor verhuur bestemde woningen in eigendom hebben, eigenaar-bewoners of verenigingen van eigenaars) die ieder minimaal 50 woningen in het renovatieproject inbrengen.

De subsidie wordt verstrekt voor de toepassing van één of meer standaardmaatregelenpakketten in minimaal 150 woningen met een bouwjaar tot 1995 (waarvoor niet al eerder op grond van deze regeling subsidie is verstrekt), waardoor voor minimaal 90% van die woningen de netto warmtevraag na renovatie lager wordt dan 70 kWh per vierkante meter per jaar. De renovaties moeten worden uitgevoerd volgens een verduurzamingsplan.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van forfaitaire subsidiebedragen die per jaar worden vastgesteld. De hoogte van de forfaitaire subsidiebedragen voor het jaar 2020 is afhankelijk van het woningtype, het type installatie dat in de woning wordt geplaatst en de netto warmtevraag na renovatie (kWh/m2 per jaar). Voor eengezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 is het forfaitair bedrag € 3000 per woning en bij renovatie naar een netto warmtevraag lager dan 50 kWh/m2 € 7000 per woning. Voor meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 is dit respectievelijk € 2000 en € 4000 per woning. Indien een duurzame energie-installatie onderdeel is van het standaardmaatregelpakket, geldt een additioneel forfaitair bedrag afhankelijk van het type installatie.

De totale subsidie aan een woningeigenaar bedraagt niet meer dan € 7,5 miljoen en voor een renovatieproject niet meer dan € 10 miljoen.

Aanvragen konden van 29 juni 2020 tot en met 2 november 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van rangschikking van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2020-04-29 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+