Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 21.11.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Ruim € 75 miljoen
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân (POP3FR) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Friesland verstrekken van subsidies in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3).

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing.

In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, gemeenten).

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor activiteiten waarvan de resultaten aantoonbaar ten goede komen aan het landelijk gebied, het platteland van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.

De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 Algemeen;
 • Hoofdstuk 2 Maatregelen:
  • § 2.1 trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
  • § 2.2 fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • § 2.3 fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  • § 2.4 investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven;
  • § 2.5 niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS;
  • § 2.6 niet-productieve investeringen water;
  • § 2.7 samenwerken voor innovaties;
  • § 2.8 samenwerken in het kader van EIP.
 • Hoofdstuk 3 Leader:
  • § 3.1 algemeen;
  • § 3.2 capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming;
  • § 3.3 uitvoering van LEADER-projecten (zie LEADERFR);
  • § 3.4 voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep;
  • § 3.5 lopende kosten, promotie en voorlichting.


De voorwaarden verschillen per paragraaf.

De maximale bijdrage verschilt eveneens per paragraaf en varieert globaal van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-01 — Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor waterkwaliteit en transitie op het Friese landbouwbedrijf 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+