Subsidieregeling natuur

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Looptijd 13.11.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een openstelling
Budget Per openstelling bepaald
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

De verordening vormt de provinciale uitwerking van maatregel 10 (Agromilieu- en klimaatsteun) van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3).

De verordening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • natuur- en landschapsbeheer;
 • agrarisch natuur- en landschapsbeheer.


Gedeputeerde Staten stellen één of meerdere keren per jaar een openstellingsbesluit vast voor het verstrekken van subsidies. In het openstellingsbesluit geven Gedeputeerde Staten nadere invulling aan:

 • de doelgroep;
 • de onderdelen van het natuurbeheerplan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd;
 • het subsidieplafond en de wijze van verdeling;
 • de periode van openstelling;
 • de tarieven voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • de toeslagen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • de normbedragen voor de subsidie natuur- en landschapsbeheer;
 • het minimum aantal hectares aan activiteiten waarvoor een subsidie natuur- en landschapsbeheer kan worden verstrekt.


Aanvragen kunnen tijdens een openstelling met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-08 — Openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+