Subsidieregeling monumenten Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân (SMFR2021) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Looptijd 15.04.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 2.570.700 (restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik: € 1.551.700, restauratie rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik: € 300.000, restauratie en herbestemming rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang: € 380.000, onderhoud rijksmonumentale molens: € 54.000, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden: € 250.000, plankosten: € 35.000)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling monumenten Fryslân (SMFR2021) is het bevorderen van restauratie, herbestemming en onderhoud van monumenten in de provincie Friesland.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) van toepassing. De regeling is de opvolger van de gelijknamige Subsidieregeling monumenten Fryslân (SMFR2020).

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die passen binnen de volgende onderdelen van de regeling:

 • Restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van rijksmonumenten;
 • Restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten;
 • Onderhoud rijksmonumentale molens;
 • Plankosten.


Restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van rijksmonumenten

Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor:

 • de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument;
 • de restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik;
 • de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik;
 • een deelrestauratie van een rijksmonument.


De subsidie bedraagt maximaal 65% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 200.000.

Restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten

Op basis van dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor:

 • de restauratie bij herbestemming van een gemeentelijke monument of karakteristiek bouwwerk;
 • de restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten.


De subsidie bedraagt maximaal 65% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.999.

Onderhoud rijksmonumentale molens

Vanuit dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor het onderhoud van rijksmonumentale molens. De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 9000.

Plankosten

Op basis van dit onderdeel kan subsidie worden verstrekt voor het opstellen van:

 • een restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument;
 • een gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk.


De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000.

Aanvragen

Aanvragen voor alle onderdelen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-04-14 — Nieuwe regeling + openstelling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+