Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Het doel van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SMNZO) is het ondersteunen van zorgaanbieders die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.03.2017 t/m 28.02.2027
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
Behandeld door CAK
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SMNZO) is het ondersteunen van zorgaanbieders die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen.

De regeling maakt deel uit van het plan van aanpak voor verwarde personen en is bedoeld als een noodmaatregel (overgangsmaatregel). Op de regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders.

Subsidie wordt verstrekt voor medisch noodzakelijke zorg die geleverd wordt aan een onverzekerde personen. Het gaat doorgaans om kwetsbare groepen mensen, waaronder verwarde personen en dak- en thuislozen.

De subsidie bedraagt 100% van de kosten van de verleende zorg. Een zorgaanbieder heeft slechts recht op een subsidie voor zover de onverzekerde de rekening van de zorgaanbieder niet heeft betaald of niet kan betalen. De zorgaanbieder krijgt ook geen subsidie voor de door hem geleverde zorg voor zover de onverzekerde een (andere) verzekering heeft die de kosten dekt of Zvw-verzekerd is. Verder wordt geen subsidie verstrekt voor zover de rekening op grond van een andere, wettelijke voorziening kan worden betaald. Ten slotte geldt dat het deel van de rekening, dat hoger is dan wat in de Nederlandse marktomstandigheden gebruikelijk is, buiten beschouwing blijft en niet subsidiabel is gesteld.

Zorgaanbieders kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor een subsidie indien zij bij de regionale GGD waaronder zij ressorteren hebben gemeld dat zorg is verleend. De melding geschiedt via de in desbetreffende regio overeengekomen wijze en dient binnen de gestelde termijn van 24 uur te rekenen vanaf de dag dat de zorg is verleend, te worden gedaan. Na de melding krijgt de zorgverlener een e-mail ter bevestiging dat er gemeld is en wordt tegelijkertijd de desbetreffende GGD geattendeerd dat er een melding is binnengekomen.

Subsidie moet per kwartaal bij CAK worden aangevraagd met behulp van het vastgestelde aanvraag- en declaratieformulier. De aanvraag moet uiterlijk twaalf maanden na afloop van het kwartaal waarin de medisch noodzakelijke zorg is verleend dan wel, indien het gaat om zorg die verleend is in een ziekenhuis, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het kwartaal waarin de desbetreffende diagnose-behandelcombinatie is gesloten, worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-07 — Wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij CAK.

CAK

Postbus 84030
2508 AA Den Haag
Prinses Beatrixlaan 7

+