Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 50.000. Voor 2021: € 50.000.
Behandeld door Provincie Groningen
Verstrekt door Provincie Groningen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Subsidie kan worden aangevraagd door een kleine, middelgrote of micro-onderneming (kmo) in de landbouwsector, een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding, dan wel een samenwerkingsverband.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a. een innovatieproject dat zich bevindt op het TRL-niveau 4, 5, 6 of 7. TRL staat voor Technology Readiness Level zoals beschreven in bijlage 1 van de regeling, met een indicatie van de fase waarin een innovatieproject zich bevindt;
 • b. kennisoverdracht en voorlichting over een innovatieproject als bedoeld onder a;
 • c. een haalbaarheidsstudie, die betrekking heeft op een innovatieproject als bedoeld onder a.


Een te ondersteunen activiteit moet gericht zijn op ten minste één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • verbeteren van bodemstructuur en -biologie;
 • verbeteren van afzetmogelijkheden voor duurzamer geproduceerde producten;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
 • versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.


De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 15.000.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de provincie Groningen. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-22 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+