Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân (HEBIFR) is het stimuleren van het herstel van de biodiversiteit in de provincie Fryslân, door specifiek in te zetten op voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van biodiversiteit.

Looptijd 09.07.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021: € 50.000 voor projecten gericht op de verbetering van de insectenstand. Voor 2020: € 280.000 (€ 120.000 voor projecten gericht op het herstel van biodiversiteit + € 120.000 voor projecten gericht op het herstel van bodembiodiversiteit + € 40.000 voor projecten gericht op de verbetering van de insectenstand)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân (HEBIFR) is het stimuleren van het herstel van de biodiversiteit in de provincie Fryslân, door specifiek in te zetten op voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van biodiversiteit.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv 2013) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of rechtsvormen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op:

 • 1. het herstel van biodiversiteit, bestaande uit één of meerdere van de volgende activiteiten, zonder betrekking te hebben op een burgerinitiatief:
  • a. het bedenken en vormgeven van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit;
  • b. het toepassen in de praktijk van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit;
  • c. het vormgeven of verbeteren van kennisoverdracht van de resultaten van de onder a of b genoemde activiteit;
  • d. bijdragen aan het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen partijen die structureel betrokken zijn bij de uitvoering van een onder a of b genoemde activiteit.
 • 2. het herstel van biodiversiteit, specifiek gericht op de verbetering van de insectenstand en dat betrekking heeft op een in de Hotspotkaart insectennetwerk genoemde witte vlek en geen betrekking heeft op een burgerinitiatief;
 • 3. het herstel van bodembiodiversiteit, bestaande uit één of meerdere van de in het eerste lid genoemde activiteiten, zonder betrekking te hebben op een burgerinitiatief.


De subsidie voor één of meerdere activiteiten bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 24.500.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2021-10-01 — Openstellingsbesluit voor projecten gericht op de verbetering van de insectenstand

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+