Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân (GBVVFR) is het stimuleren van activiteiten die het aantal verkeersslachtoffers terugdringen op de Friese wegen met bijzondere aandacht voor fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren in het verkeer.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 18.12.2015 t/m 31.12.2026
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Verkeersveiligheidsactiviteiten ROF: € 1,5 miljoen voor 2020 t/m 2021. Verkeersveiligheidsactiviteiten Friese gemeenten: € 700.000 voor 2020 t/m 2025.
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân (GBVVFR) is het stimuleren van activiteiten die het aantal verkeersslachtoffers terugdringen op de Friese wegen met bijzondere aandacht voor fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren in het verkeer.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op deze regeling. De regeling geeft uitvoering aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2025 en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

De regeling bestaat uit twee onderdelen: Verkeersveiligheidsactiviteiten ROF en Verkeersveiligheidsactiviteiten Friese gemeenten.

Verkeersveiligheidsactiviteiten ROF

Doel van dit onderdeel is het stimuleren van activiteiten die het aantal verkeersslachtoffers terugdringen op de Friese wegen met bijzondere aandacht voor fietsers, jonge beginnende bestuurders en senioren in het verkeer. In aanmerking voor subsidie komen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a. een jaarwerkplan met één of meer projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF en die:
  • invulling geven aan de uitvoering van de onderdelen Permanente Verkeerseducatie, Publieksvoorlichting & Campagnes, Beleidsontwikkeling en Facilitering (niveau 1); of
  • bijdragen aan de aanpak van de Probleemgebieden beginnende fietsers, beginnende bromfietsers, beginnende automobilisten en ouderen in het verkeer (niveau 2); of
  • innovaties stimuleren die in positieve zin invloed kunnen hebben op ongevalsrisico’s die gerelateerd zijn aan de thema’s alcohol, drugs, medicijngebruik, snelheid, ouderen en “afleiding” in het verkeer (niveau 3).
 • b. aparte projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF en die:
  • bijdragen aan de aanpak van de Probleemgebieden beginnende fietsers, beginnende bromfietsers, beginnende automobilisten en ouderen in het verkeer (niveau 2); of
  • innovaties stimuleren die in positieve zin invloed kunnen hebben op ongevalsrisico’s die gerelateerd zijn aan de thema’s alcohol, drugs, medicijngebruik, snelheid, ouderen en “afleiding” in het verkeer (niveau 3).


De subsidie bedraagt ten hoogste 100% procent van de subsidiabele projectkosten.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 december in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de activiteit van start gaat, tot uiterlijk 31 oktober in het kalenderjaar waarin de activiteit van start gaat.

Verkeersveiligheidsactiviteiten Friese gemeenten

De subsidie heeft als doel het stimuleren van activiteiten onder gemeentelijke regie en op lokale schaal die het aantal verkeersslachtoffers helpen terugdringen. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Friese gemeenten.

Subsidie kan worden verstrekt voor het opstellen en het uitvoeren van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan. De subsidie bedraagt € 1 per inwoner in de gemeente van de aanvrager.

Een aanvraag voor subsidie kan in een keer worden ingediend voor de gehele periode van het Vijfjarenplan, indien voor deze periode ook een cofinancieringsbesluit van het daartoe bevoegde orgaan van de betreffende gemeente kan worden overlegd.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-02 — Regeling licht gewijzigd m.b.t. aanvraagperioden

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+