Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

De Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten (DBBPDR17) heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de bijbehorende geografische kaart, financieel te ondersteunen door middel van een financiële vergoeding voor de verplichte voortoets.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2017 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 50.000. Voor 2021: € 50.000.
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten (DBBPDR17) heeft als doel om agrariërs die drainagebuizen of beregeningsputten willen aanleggen in de omgeving van een Natura 2000-gebied, zoals aangegeven op de als onderzoeks- en bufferzones aangewezen gebieden op de bijbehorende geografische kaart, financieel te ondersteunen door middel van een financiële vergoeding voor de verplichte voortoets.

Een voortoets is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hydrologisch en ecologisch adviesbureau dat bestaat uit een hydrologische en (in bepaalde gevallen ook) een ecologische analyse.

In aanmerking voor subsidie komen agrariërs die de eigenaar of pachter zijn van de percelen die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

Subsidie kan worden verstrekt ter financiering van de verplichte voortoets, om te bepalen of een significant effect van de voorgenomen maatregel op aangewezen grondwaterafhankelijke habitattypen en/of subtypen in Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in het beheerplan van het desbetreffende Natura 2000-gebied, kan worden uitgesloten.

De hoogte van de subsidie bedraagt voor de hydrologische toets maximaal € 3000. Voor de hydrologische en ecologische toets bedraagt de maximale subsidie € 5000.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2022 worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — De looptijd én de openstelling van de regeling zijn met een jaar verlengd tot en met 31 december 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+