Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Het doel van de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.03.2016 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 4,5 miljoen (activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten) en € 4 miljoen (activiteiten in ontwikkelingslanden). Voor 2021: € 4,9 miljoen (activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten) en € 4 miljoen (activiteiten in ontwikkelingslanden).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject haalbaar is of om te demonstreren dat een bepaald exportproduct of technologie toepasbaar is. Hiermee wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

De DHI-regeling is gebaseerd op de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

De DHI-regeling is primair gericht op het Nederlandse mkb. Indien er sprake is van één aanvrager, dan dient deze een Nederlandse mkb-onderneming te zijn. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor subsidie, zover dit binnen dat samenwerkingsverband noodzakelijk is voor het mkb waarmee zij samenwerken én als in die samenwerking het accent op het mkb ligt.

Subsidie kan dus worden aangevraagd door individuele Nederlandse mkb-ondernemingen of door een samenwerkingsverband van twee of meer Nederlandse ondernemingen, waaronder minimaal een mkb-onderneming. Aanvragers dienen minimaal drie werknemers (inclusief directie) te hebben en substantiële omzet te hebben gerealiseerd.

Subsidie kan worden verleend voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies:

  • een demonstratieproject betreft het demonstreren van een Nederlands(e) product, technologie of dienst in een doelland in een reële praktijksituatie;
  • een haalbaarheidsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van een door een buitenlandse potentiële afnemer te nemen investeringsbesluit en waarmee wordt bepaald of het technisch en/of commercieel haalbaar is een concrete investering in het doelland uit te voeren. Het is mogelijk om in één studie twee investeringen voor twee potentiële afnemers te onderzoeken;
  • een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een Nederlandse onderneming met substantiële activiteiten in Nederland die de intentie heeft om te investeren in het buitenland. Met investeren wordt bedoeld dat in het doelland een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit wordt neergezet of een bestaande productie- of dienstfaciliteit wordt uitgebreid. De investering dient logischerwijze voort te vloeien uit de huidige activiteiten, core business en strategie van de Nederlandse onderneming. Een kleine proefproductie kan onderdeel uitmaken van het project indien de situatie dat noodzakelijk maakt.


Projecten moeten betrekking hebben op activiteiten in niet meer dan één land, tenzij het effectiever of doelmatiger is dat projecten zich richten op meerdere landen. De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 50.000 bedragen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele projectkosten per project tot een maximum van:

  • € 200.000 voor demonstratieprojecten;
  • € 100.000 voor haalbaarheidsstudies; en
  • € 100.000 voor investeringsvoorbereidingsstudies.


In het geval van projecten gericht op fragiele staten of focuslanden geldt een subsidiepercentage van ten hoogste 60% van de subsidiabele kosten. De focuslanden zijn: Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Soedan.

Aanvragen kunnen tijdens een tenderronde met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quick scan worden ingediend. Na indiening van de quick scan, ontvangt de aanvrager een advies of het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt de aanvrager een code die nodig is om een aanvraag te doen. Een quick scan aanleveren kan tot uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum van de tender.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-26 — Openstelling en plafond 2022 + diverse wijzigingen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+