Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe (CHDR) is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de regeling tot doel het ondersteunen en stimuleren van de inzet van cultuurhistorische analyse voor projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 55.000. Voor 2021: € 55.000.
Behandeld door Provincie Drenthe
Verstrekt door Provincie Drenthe
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe (CHDR) is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de regeling tot doel het ondersteunen en stimuleren van de inzet van cultuurhistorische analyse voor projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a. initiatiefnemers van ruimtelijke transformatieprocessen. Dit kunnen zowel terreineigenaren en projectontwikkelaars zijn als gemeenten die een ontwikkelingsvisie voor een gebied of terrein binnen hun gemeente willen maken;
  • b. initiatiefnemers van ruimtelijke projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven. Hieronder kunnen worden verstaan: bewonerscollectieven of coöperaties (mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben) dan wel begeleidende organisaties, (mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben).


Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • de ontwikkeling van gebiedsvisies, ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden, als onderlegger of kader voor ingrijpende veranderingen in een gebied;
  • cultuurhistorische analyses en ontwerp op basis daarvan, voor projecten op het snijvlak van maatschappelijke opgaven en participatie.


De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag voor de doelgroep genoemd onder a. Het maximum kan tot en met € 5000 worden verhoogd, indien er sprake is van een grote complexiteit van de opgave door de aanwezigheid van veel verschillende cultuurhistorische waarden en/of ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke inrichting of bestemming.

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000 per aanvraag voor de doelgroep genoemd onder b.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Subsidieplafond 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+