Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.

Looptijd 01.10.2020 t/m 30.09.2025
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2021: € 720 miljoen
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Op basis van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional én kan een bonus worden verstrekt aan pgb-zorgverleners die op basis van een zorgovereenkomst zorg hebben verleend tijdens de COVID-19 uitbraak.

Bonus voor zorgprofessionals 2021

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders die (bedrijfsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook ADL-aanbieders en de Stichting SBOH komen in aanmerking.

Deze zorgaanbieders kunnen een subsidie van maximaal € 900 per zorgprofessional aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 500 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

De bonus moet worden verstrekt aan een zorgprofessional (een werknemer of een derde). Een werknemer werkt bij de zorgaanbieder of is daar werkzaam geweest op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met de zorgaanbieder zelf. Een derde heeft bij de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op basis van arbeidsovereenkomst gesloten met een ander dan de zorgaanbieder, op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van overeenkomst van aanneming van werk (bijvoorbeeld zzp’ers of uitzendkrachten). Stagiaires, coassistenten en vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de bonus.

Van belang is in ieder geval dat de zorgprofessionals werkzaamheden hebben verricht bij de zorgaanbieder ten tijde van de COVID-19 uitbraak. Voor de bonus 2021 gaat het dan om de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Zorgprofessionals die tussentijds van baan zijn gewisseld en daardoor niet de gehele periode werkzaamheden bij de zorgaanbieder hebben verricht, kunnen ook in aanmerking komen voor een bonus.

Pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners 2021

Op basis van dit hoofdstuk kan op aanvraag van een budgethouder (natuurlijk persoon aan wie een persoonsgebonden budget is verstrekt) een pgb-zorgbonus uit worden betaald aan een pgb-zorgverlener die op basis van een zorgovereenkomst aan die budgethouder zorg heeft verleend tijdens de COVID-19 uitbraak. Aan een pgb-zorgverlener wordt ten hoogste één pgb-zorgbonus uitbetaald.

Een pgb-zorgverlener kan in aanmerking komen voor een pgb-zorgbonus indien de budgethouder verklaart dat de pgb-zorgverlener werkzaamheden heeft verricht ten laste van het pgb en daarbij een uitzonderlijke prestatie heeft verricht tijdens de COVID-19 uitbraak.

De pgb-zorgbonus bestaat uit een tegemoetkoming van maximaal € 500 netto.

Aanvragen

Aanvragen voor de bonus voor zorgprofessionals kunnen van 15 juni 2021 tot en met 27 juli 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Aanvragen voor de pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners kunnen van 15 juni 2021 tot en met 27 juli 2021 worden ingediend bij de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Laatst gewijzigd op 2021-07-15 — Rectificatie regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+