Stimuleringsregeling wonen en zorg

Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 04.04.2019 t/m 03.04.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 1,5 miljoen (Initiatieffase). Voor 2021: € 100 miljoen (Bouw- en nafinancieringsfase).
Behandeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling wonen en zorg (SWZ) is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing.

De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  • een subsidie voor de initiatieffase;
  • een lening in de planontwikkelfase;
  • een borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase.


In aanmerking voor subsidie in het kader van de initiatieffase en de planontwikkelfase komen WZ-ondernemers (de definitie van een WZ-ondernemer is één of meerdere rechtspersonen (vereniging, stichting of besloten vennootschap) niet zijnde rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld, die een kmo in stand houden, die gericht is op het realiseren van een woonzorgarrangement). In het kader van de bouw- en nafinancieringsfase wordt een borgstelling verstrekt aan financiers.

Initiatieffase

De initiatieffase is erop gericht dat sociale ondernemers en bewonersinitiatieven worden ondersteund bij het maken van een kwalitatief goed plan van aanpak voor de totstandkoming van een woonzorgarrangement. De initiatieffase bestaat in grote lijnen uit het opstellen van een visiedocument, een projectdefinitie (waarin de uitgangspunten van het woonzorginitiatief zijn uitgewerkt) en het onderzoeken van de haalbaarheid.

Subsidie wordt verstrekt om een haalbaarheidsplan uit te werken.

De subsidie bedraagt € 1000 per wooneenheid tot een maximum van € 20.000 per woonzorgarrangement. De looptijd van de initiatieffase is maximaal één jaar.

Planontwikkelfase

Het beoogde resultaat in de planontwikkelfase is een definitief ontwerp dat dient als basis voor de bouw. Kosten die in de planontwikkelfase gemaakt worden zijn onder andere architectkosten, kosten procesbegeleider, kosten grondreserveringen of optieovereenkomst en kosten voor de bouwaanvraag.

Op basis van dit hoofdstuk kan een subsidie in de vorm van een geldlening aan een WZ-ondernemer worden verstrekt ten behoeve van de kosten voor de planontwikkelfase van een woonzorgarrangement. De planontwikkellening per woonzorgarrangement bedraagt maximaal € 200.000. De planontwikkellening bedraagt maximaal 67% van de totale kosten van de planontwikkelfase. Het rentepercentage over de planontwikkellening bedraagt 2,5% per jaar, over de gehele periode van de lening. In afwijking hierop kan een marktconform rentepercentage gehanteerd worden.

Bouw- en nafinancieringsfase

Indien de wooneenheden van het woonzorgarrangement worden gebouwd voor een stichting, vereniging of marktpartij is een bank in de regel niet bereid meer dan circa 70% van de stichtingskosten te financieren. Ditzelfde geldt bij verwerving van een woonzorgarrangement.

In het kader van dit hoofdstuk staat de Staat borg voor maximaal 80% van een lening tot maximaal € 2 miljoen. Het betreft een (achtergestelde) lening voor maximaal 15% van de stichtings- en verwervingskosten. Als de bank bereid is om 70% van de stichtings- en verwervingskosten op basis van een reguliere lening en 15% middels een borgstellingslening te financieren, dient de overige 15% als eigen inbreng te worden ingebracht. Wil de bank meer dan 70% financieren (zonder borgstellingslening), dan bedraagt de borgstellingslening maximaal 50% van het restant aan te financieren stichtings- en verwervingskosten.

De borgstelling door de Staat kent een looptijd van maximaal 12 jaar en loopt gedurende de looptijd volgens een vast schema af.

Aanvragen

Borgstellingen kunnen worden aangevraagd door banken. Aanvragen voor een subsidie voor de initiatieffase kunnen doorlopend van 15 april 2019 tot en met 3 april 2024 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook de geldlening voor de planontwikkelfase moet worden ingediend bij RVO. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-27 — Plafond 2022 (Initiatieffase)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+