Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

Het doel van de Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie (CULTFR) is te komen tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties in Fryslân.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 08.02.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2024: € 125.000 (onderzoek en pilotprojecten), € 25.000 (cursussen), € 335.000 (culturele producties). Voor 2023: € 125.000 (onderzoek en pilotprojecten), € 25.000 (cursussen), € 335.000 (culturele producties). Voor 2022: € 125.000 (onderzoek en pilotprojecten), € 25.000 (cursussen), € 335.000 (culturele producties), € 400.000 (programma's). Voor 2021: € 135.629 (onderzoek en pilotprojecten), € 25.000 (cursussen), € 387.770 (culturele producties), € 400.000 (programma's).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie (CULTFR) is te komen tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties in Fryslân.

Op de regeling is de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv 2013) van toepassing.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen, op basis waarvan subsidie kan worden aangevraagd:

  • Ontwikkeling; en
  • Uitvoering.


Ontwikkeling

Dit onderdeel staat open voor aanvragen van rechtspersonen zonder winstoogmerk die aantoonbaar actief zijn in de cultuursector in Fryslân, of van Friese makers die ten minste twee jaar professioneel werkzaam zijn in de Friese cultuursector en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • onderzoek: het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, waarvan de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode duidelijk omschreven zijn en op elkaar aansluiten, gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van een aanvrager en ten gunste van de Friese culturele sector; of
  • pilotproject: een kleine culturele productie of een deel daarvan, met uitzondering van try-outs, die als experiment uitgeprobeerd wordt in Fryslân met het oog op de ontwikkeling van een grotere culturele productie; of
  • cursus: het volgen van een erkende cursus of training gericht op deskundigheidsbevordering van de aanvrager, met uitzondering van reguliere MBO-, HBO- of universitaire opleidingen.


De subsidie bedraagt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor onderzoek en pilotprojecten bedraagt minimaal € 2000 en maximaal € 10.000. De subsidie voor cursussen bedraagt minimaal € 300 en maximaal € 2500.

Uitvoering

Dit onderdeel staat open voor aanvragen van rechtspersonen zonder winstoogmerk die zich richten op de ontwikkeling van culturele producties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • culturele producties; of
  • programma: een programma van maximaal twee jaar met culturele producties.


De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor culturele producties bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000. De subsidie voor programma’s bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 100.000.

Aanvragen

Aanvragen voor de verschillende (sub)onderdelen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.

Aanvragen voor het onderdeel Ontwikkeling worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen voor het onderdeel Uitvoering worden gerangschikt op basis van diverse rangschikkingscriteria, waarna subsidie wordt verdeeld op basis van de rangschikking.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-31 — Al aangekondigde kleine wijziging van de regeling gepubliceerd, alsmede een nieuw openstellingsbesluit met daarin de openstellingsdata en subsidieplafonds voor de jaren 2022, 2023 en 2024

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+