Samenwerken aan groen

Het doel van de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel (SGEH) is het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel en/of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw die op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van klimaat- en milieudoelen.

Looptijd 18.12.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 3 miljoen (duurzame toegevoegde waardeketen), € 3 miljoen (innovatieve digitalisering), € 4 miljoen (gebiedsgerichte pilots), € 3 miljoen (sectorale initiatieven), € 2 miljoen (samenwerking voor maatregelen stikstof)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel (SGEH) is het ontwikkelen van nieuwe, opschaalbare vernieuwingen die bijdragen aan economisch herstel en/of aan een transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw die op zijn beurt weer bijdraagt aan het behalen van klimaat- en milieudoelen.

De regeling valt onder Hoofdstuk 4, Titel 4.8 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) en wordt gefinancierd uit het Europees Economisch Herstelfonds (EHF).

In de regeling zijn de volgende categorieën opgenomen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

  • duurzame toegevoegde waardeketens: ondersteuning om in samenwerking met andere ketenpartners duurzame concepten te ontwikkelen. Het gaat hier om bestaande, nieuwe en/of korte voedselketens van lokaal, regionaal of bovenregionaal belang waarbij landbouwer(s) samen met een of meerdere marktpartij(en), een keten ontwikkelt. Het gaat daarbij om de fase van idee tot aan het marktrijp maken van een concept. De regie komt in dit concept bij landbouwer(s) of de landbouwsector te liggen. Belangrijke aspecten in deze projecten zijn de opschaalbaarheid van de concepten naar andere sectoren, ketens en gebieden, maar ook de verbetering van de relatie tussen de burger en de landbouwer. Ook van belang is de voorwaarde dat het project en de keten gericht moeten zijn op landbouwproducten en op de handel en afzet van landbouwproducten;
  • innovatieve digitalisering: projecten gericht op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale technologieën. Het kan gaan om projecten op het gebied van datagedreven KPI’s (Kritische Prestatie-indicatoren) als hulpmiddel ten behoeve van de handel en afzet van landbouwproducten volgens de principes van kringlooplandbouw. Of voor de kringlooplandbouw, of om projecten gericht op natuurinclusieve en diverse teeltsystemen;
  • gebiedsgerichte pilots: projecten waarin de ontwikkeling van regionale verdienmodellen centraal staan. Deze verdienmodellen hebben een regionaal karakter, maar zijn als concept ook te gebruiken in andere gebieden. Inhoudelijk bevatten de projecten activiteiten die gericht zijn op landbouwproducten en/of de handel en afzet daarvan en passen binnen de principes van kringlooplandbouw. Het is van belang dat de projecten bijdragen aan één of meer ‘groene’ doelen: klimaatmitigatie en een verbetering van de biodiversiteit/bodemkwaliteit;
  • sectorale initiatieven binnen de landbouw: proefprojecten voor de ontwikkeling van nieuwe producten, werkwijzen, processen en technologieën met als doel enerzijds bij te dragen aan een veerkrachtige, concurrerende landbouw en anderzijds aan maatschappelijke doelen op het gebied van bodem, biodiversiteit en klimaat;
  • maatregelen stikstof: projecten gericht op groepen agrariërs die in samenwerking met een coördinator en bij voorkeur ketenpartijen en kennispartners, onderzoeken welke maatregelen (met betrekking tot onder andere optimalisatie veevoerrantsoen, uitbreiding weidegang en mestaanwending) toegepast kunnen worden op de landbouwbedrijven om de ammoniakemissie te verminderen.


In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van minimaal drie partijen, waaronder minimaal één landbouwer en één ketenpartner (categorie duurzame toegevoegde waardeketens), samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal één landbouwer samen met andere landbouwers, producentengroeperingen, coöperaties, andere mkb-bedrijven of brancheorganisaties (categorie innovatieve digitalisering + categorie gebiedsgerichte pilots), samenwerkingsverbanden bestaande uit sector-vertegenwoordigende rechtspersonen of samenwerkingsverbanden bestaande uit samenwerkende agrariërs (categorie sectorale initiatieven binnen de landbouw) en samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twintig landbouwers en minimaal één coördinator (categorie maatregelen stikstof).

De hoogte van de subsidie voor gebiedsgerichte pilots bedraagt minimaal € 300.000 en maximaal € 2 miljoen. De hoogte van de subsidie voor alle overige categorieën bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000.

Aanvragen kunnen van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-17 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Variabel

+