Regeling uitvoering van LEADER Fryslan

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân (LEADERFR) wil de provincie Friesland de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden stimuleren. Dit door bij te dragen aan de uitvoering van de zogeheten LEADER Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 27.07.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021-2022: € 1.560.700 voor Noordoost Fryslân en € 1.471.200 voor Noardwest Fryslân. Voor 2020: € 925.000 voor Noordoost Fryslân en € 850.000 voor Noardwest Fryslân.
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân (LEADERFR) wil de provincie Friesland de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden stimuleren. Dit door bij te dragen aan de uitvoering van de zogeheten LEADER Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân.

De regeling valt onder hoofdstuk 3 paragraaf 3 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 (POP3FR).

Onder Noordoost Fryslân vallen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel. De regio Noardwest Fryslân beslaat de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden.

Subsidie kan worden verstrekt aan (samenwerkingsverbanden van) publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen:

 • de LOS Noordoost Fryslân, in het bijzonder:
  • versterking van de sociale cohesie;
  • stimulering van de zelfsturing van dorpen;
  • stimuleren van sociaal ondernemerschap.
 • de LOS Noardwest Fryslân, in het bijzonder:
  • versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest Fryslân;
  • stimuleren sociale innovatie;
  • versterken relatie stad-platteland.


De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. De zogeheten Lokale Actie Groepen (LAG’s) voor Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân adviseren Gedeputeerde Staten over de ingediende aanvragen, die de aanvragen vervolgens rangschikken op basis van rangschikkingscriteria.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-26 — Openstellingsbesluit 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+