Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

Het doel van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (IUPP-LZ) is het ondersteunen van zorginstellingen die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.

Looptijd 03.09.2019 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2020, 2021 en 2022: € 32.655.000. Voor 2019: € 1,5 miljoen.
Behandeld door Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Verstrekt door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (IUPP-LZ) is het ondersteunen van zorginstellingen die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.

De regeling maakt onderdeel uit van het programma InZicht, een versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, gericht op gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling.

Aanvragen kunnen worden ingediend door zorginstellingen. Dit zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die zorg en/of ondersteuning verlenen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Subsidie is beschikbaar voor het stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen de zorgprofessionals onderling en tussen de zorgprofessional en de cliënt. De regeling beoogt dit te doen aan de hand van twee modules. Allereerst is er een verplichte ‘basismodule’ Ontsluiting naar een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). Hiernaast is er een keuzemodule subsidiabel die niet verplicht is: eOverdracht. Deze module is gericht op het digitaal uitwisselen van gegevens bij verpleegkundige overdracht. Om te realiseren dat de (digitale) overdracht ook daadwerkelijk tussen verschillende zorginstellingen in de keten plaats gaat vinden is bij deze module de verplichting opgenomen dat minimaal vier aanbieders in een samenwerkingsverband de subsidie aanvragen. Zorginstellingen die Wlz-zorg en/of wijkverpleging leveren zijn bij deze overdracht cruciaal, vandaar dat de aanvullende eis is opgenomen dat minimaal twee van de vier (of meer) aanbieders deze vorm van zorg moeten leveren.

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per module per zorginstelling. Als sprake is van een samenwerkingsverband wordt een projectleider aangesteld. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar gesteld.

Aanvragen kunnen tot en met 1 september 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) met behulp van een aanvraagformulier. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen.

Laatst gewijzigd op 2022-03-24 — Verhoging subsidieplafond (was € 32.625.000)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postbus 16006

+