Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014

De Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Looptijd 01.01.2021 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 55,6 miljoen
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

De Regeling POP 3 subsidies provincie Groningen 2014-2022 (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

De verordening vormt de provinciale uitwerking van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3).

In aanmerking voor een bijdrage komen, afhankelijk van de betreffende paragraaf: (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, gemeenten).

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor activiteiten waarvan de resultaten aantoonbaar direct of indirect ten goede komen aan het platteland van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.

De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 Algemeen;
 • Hoofdstuk 2 Maatregelen:
  • § 2.1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
  • § 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • § 2.3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  • § 2.4 Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven;
  • § 2.5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof;
  • § 2.6 Niet-productieve investeringen water;
  • § 2.7 Samenwerking voor innovaties;
  • § 2.8 Samenwerking in het kader van het EIP.
 • Hoofdstuk 3 LEADER:
  • § 3.1 Algemeen;
  • § 3.2 Capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming;
  • § 3.3 Uitvoering van LEADER-projecten (zie LEADEROGR);
  • § 3.4 Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep;
  • § 3.5 Lopende kosten, promotie en voorlichting.


De voorwaarden verschillen per paragraaf.

De maximale bijdrage verschilt eveneens per paragraaf en varieert globaal van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Laatst gewijzigd op 2021-11-11 — Openstellingsbesluit trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2021

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Groningen.

Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
9712 JG GRONINGEN
NEDERLAND

+