Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (2021-2027)

Het doel van het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie; het beschermen, herstellen en verbeteren de kwaliteit van het milieu (onder meer van de lucht, het water en de bodem); het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies; én het tegengaan van de aantasting van ecosystemen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 5.432.000.000 in lopende prijzen (waarvan € 3.488.000.000 voor het programma milieu en € 1.944.000.000 voor het programma klimaatactie)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en klimaatbestendige economie; het beschermen, herstellen en verbeteren de kwaliteit van het milieu (onder meer van de lucht, het water en de bodem); het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies; én het tegengaan van de aantasting van ecosystemen.

Het LIFE-programma heeft de volgende specifieke doelstellingen:

 • ontwikkelen, demonstreren en bevorderen van innovatieve technieken, methoden en benaderingen ter verwezenlijking van de doelstellingen van wetgeving en het beleid van de Unie inzake het milieu, met inbegrip van natuur en biodiversiteit, en inzake klimaatactie, met inbegrip van de transitie naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie, en bijdragen aan de kennisbasis en aan de toepassing van beste praktijken, met name inzake natuur en biodiversiteit onder meer door het Natura 2000-netwerk te ondersteunen;
 • ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van, het toezicht op en de handhaving van desbetreffende wetgeving en beleid van de Unie inzake het milieu, met inbegrip van natuur en biodiversiteit, en inzake klimaatactie, en van de transitie naar hernieuwbare energie of meer energie-efficiëntie, onder meer door de governance op alle niveaus te verbeteren, met name door capaciteitsopbouw bij publieke en private actoren en door het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken;
 • als katalysator fungeren voor de grootschalige invoering van succesvolle technische en beleidsmatige oplossingen voor de uitvoering van desbetreffende wetgeving en beleid van de Unie inzake het milieu, met inbegrip van natuur en biodiversiteit, en inzake klimaatactie, en van de transitie naar hernieuwbare energie of meer energie-efficiëntie, door resultaten te dupliceren, door verwante doelstellingen te integreren in andere beleidsgebieden en in de praktijken in de publieke en private sector, door investeringen in gang te zetten en door de toegang tot financiering te verbeteren.


Openbare en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit LIFE.

Het LIFE-programma heeft de volgende structuur:

 • het gebied Milieu, waaronder vallen:
  • het subprogramma Natuur en biodiversiteit;
  • het subprogramma Circulaire economie en levenskwaliteit.
 • het gebied Klimaatactie, waaronder vallen:
  • het subprogramma Klimaatmitigatie en -adaptatie;
  • het subprogramma Transitie naar schone energie.


Projecten kunnen de vorm hebben van strategische natuurprojecten, strategische geïntegreerde projecten, projecten voor technische bijstand, standaardactieprojecten en andere acties die nodig zijn ter verwezenlijking van de doelstelling van LIFE, inclusief coördinatie- en ondersteuningsacties die gericht zijn op capaciteitsopbouw, op verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de transitie naar hernieuwbare energie en grotere energie-efficiëntie.

De maximale ondersteuning bedraagt in principe 60%. Voor Natuur en biodiversiteit binnen LIFE Milieu kan dit oplopen tot 75%.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen digitaal worden ingediend bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Milieu.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-16 — Nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (2021-2027).

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (2021-2027)

+