PPS

De PPS-oproep Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (PPS-IALWV) is een jaarlijkse gezamenlijke oproep van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 02.04.2020 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2023 (oproep 2022): circa € 13 miljoen (waarvan € 5 miljoen PPS-toeslag, € 7,5 miljoen WR-capaciteit en € 0,5 miljoen TO2-capaciteit)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De PPS-oproep Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (PPS-IALWV) is een jaarlijkse gezamenlijke oproep van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

In het kader van de oproep is subsidie beschikbaar voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. Binnen deze Kennis- en Innovatieagenda zijn zes missies geformuleerd:

  • A. Kringlooplandbouw;
  • B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
  • C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied;
  • D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
  • E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren;
  • F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.


De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën (ST): Smart Technologies in Agri-Horti-WaterFood en Biotechnologie en Veredeling. Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programma’s (MMIP’s). Elk MMIP richt zich op specifieke innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor de beide sleuteltechnologieën zijn MMIP’s opgesteld.

Naast de KIA Landbouw, Water en Voedsel zijn er nog drie thematische kennis- en innovatie-agenda’s, een KIA Sleuteltechnologieën en een KIA Maatschappelijk verdienvermogen, die allemaal getrokken worden door andere topsectoren. De topsectoren streven naar samenwerking in cross-over programma’s. Daarom komen ook gezamenlijke projecten met TKI Life Sciences & Health en TKI Logistiek in aanmerking.

PPS-voorstellen moeten worden ingediend door een in Nederland gevestigd(e) bedrijf, brancheorganisatie, ngo of publieke organisatie. Het voorstel moet worden ingediend samen met een kennisinstelling, minimaal twee bedrijven of organisaties moeten deelnemen in het project.

Subsidie wordt verstrekt voor een PPS-project dat antwoord geeft op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. Het PPS-voorstel moet gericht zijn op industrieel (toegepast) onderzoek, eventueel aangevuld met valorisatie (experimentele) activiteiten zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving.

De gevraagde cofinanciering is standaard minimaal 50% voor industrieel (toegepast) onderzoek. Aanvullende eis (bovenop de standaard cofinanciering van 50%) is dat de cofinanciering voor minimaal de helft bestaat uit cash financiering. Dit betreft dus minimaal 25% van de projectbegroting. De resterende cofinanciering mag in kind zijn. Omdat er in de KIA ook sprake is van enkele opgaven met een sterk maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog beperkt direct belang van marktpartijen wordt naast de 50/50 financiering ook ruimte geboden voor 30% cofinanciering.

Aanvragen moeten worden ingediend via de online indienmodule. Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 15 mei 2022.

Na afloop van de eerste fase krijgen de indieners een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 11 september 2022 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-01 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij PPS.

PPS

+